КИТОБХОНАИ ДАВЛАТИИ БАЧАГОНАИ ҶУМХУРИЯВИИ БА НОМИ МИРСАИД МИРШАКАР


Хуш омадед ба боргоҳи маърифат

Ҳисобот

    Њисоботи солонаи Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии

ба номи Мирсаид Миршакар дар соли 2017

 

1.      vfarhang51@gmail.com 

Муќаддима

2.Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар ќатори дигар муассисањои фарњангї  дар тўли 26-соли соњибистиќлолї корњои назар­рас ба сомон расонида, дар тарѓиби китобу китобхона, љалби наврасон ба китоб, баргузории чорабинињои фарњангї, ташкили суњбату вохўрї ва конфронсњо дар ташкили намоишњои китобї сањми арзанда гузоштанд. Њамчунин кормандони китобхона тибќи наќшаи  Вазорати  фарњанги Љумњурии Тољикистон ва сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарору ќонунњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, амал намуда, кўшиш ба харљ дода истодаанд, ки тавассути бар­гузории чорабинињои зикргардида дар тањкими пешбурди љомеа ва боло бурдани сатњи маънавии насли наврас, љалб намудани таваљљўњи таш­килот­њои худидоракунии мањаллї, ањли љомеа бо проб­лемањои хизмат­расонии китобхонањои бачагонаю  мактабї ва  фаъолияти соњаи китобу китоб­дорї то сатњу дараљаи муайяни имкон­пазир кўшиш ба харљ  додаанд.

2.1. Раёсати китобхона ба ин масъалањо ањамияти аввалиндараља додааст:

1.Тањияи наќшаи чорабинињои китобхона бахшида  ба «Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», «Љашни Наврўз»,   «Њифзи кўдакон», «Рўзи љавонон»,«Рўзи забони давлатї», «Рўзи китоб», «Рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон», «Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон», «Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон», «Рўзи Вањдати миллї», таљлили «Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон».

2. Баргузории фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон».

3. Баргузор намудани озмуни љумњуриявии «Библиомарафон» тањти унвони «Њамнишине бењ аз китоб махоњ».

4. Иштирок дар Намоишгоњи њафтуми байналмилалии «Китоби Душанбе».

5. Гузаронидани семинар-тренинг бо китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии љумњурї.

6. Баргузор намудани мизњои мудаввар, ки ба санањои муњими фарњангию таърихї бахшида шудаанд.

7. Робита бо муассисањои иттилоотї, таълимию  фароѓатї, эљодию илмї, ташкилотњои байналмилалї ва дар њамкорї  бо онњо баргузор намудани чорабинињо.

8. Љалб намудани хонандагон ба китобхона.

9. Ташкил намудани намоишњои китобї дар истироњатгоњњои тобистона ва  муассисањои таълимї.

10. Айёми таътили тобистона дар  истироњатгоњњои беруназшањрї таъсис додани «Китобхонаи сайёр».

11. Вохўрї бо истироњаткунандагони истироњатгоњњои берун аз шањрї ва майдончањои солимгардонии назди мактабњо.

12. Бо назардошти барномањои таълимии мактабњои таълимоти њамагонї кўмак расонидан ба мактаббачагон, омўзгорон ва дигар  роњбарони хониш.

13. Тарѓиби таљрибаи пешќадами китобдории китобхонањои бача-гона ва мактабї.

14. Баланд бардоштани савияи дониши касбии  кормандони китоб-хона тавассути техника ва технологияи китобдорї.

15. Расондани ёрии методї ба китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии љумњурї.

16. Љоннок намудани хадамоти китобдорї дар байни  хонандагони синни томактабї. Њарчи бештар љалб намудани тарбиятгирандагони   кўдакистонњои шањри Душанбе ба китобхона ва расонидани ёрии амалї- методї  ба ин муассисањо.

17. Бењтар намудани самтњои асосии фаъолияти  китобхона барои дар рўњияи созандагї, худшиносиву ифтихори миллї, вањдату ягонагї, пос доштани муќаддасоти Ватан, эњтироми суннату оинњои милливу умумибашарї тарбия намудани насли наврас.

18. Мувофиќ намудани фаъолияти китобхона ба шароити талаботи иќтисодї бозорї (харидории  адабиёти тозанашр, харидории китобњои  бачагонае, ки солњои пеш ба забони  тољикї  чоп шудаанд).

19.Баррасии адабиёти нав, ба китобхона воридшуда ва љобаљогузории он дар захираи китобхона.

20. Тањриру ворид сохтани баргањои нав ба фењрист ва картатекањои китобхона.

21. Тањияи фењристи электронї.

22.Сариваќт дастрас намудани нашрияњои даврї, адабиёти тозанашри бачагона.

23. Тоза кардани захираи китобхона аз адабиёти кўњнашуда ва тањияи аснод оид ба онњо

24. Кор бо хонандагони ќарздор.

25. Харидории технологияи муосир.

26. Таъмири утоќњои кории кормандон.

27. Баргузории њашари умумї дар њудуди китобхона.

Бо дастгирии Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Вазорати молия ва иќтисоди Љумњурии Тољикистон ва Раёсати маорифи шањри Душанбе њамаи масъалањои зикргардида дар давоми сол њалли худро ёфтаанд.

3.Баргузории чорабинињои фарњангї бахшида ба санањои муњими таърихї ва љашнворањо:

Кормандони Китобхона бањри дар сатњи баланд гузаронидани чорабинињои фарњангї  бахшида ба санањои муњими таърихї, наќшаи кории китобхона   ва пешнињодњои  Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пешвои миллат,  Президенти  Љумњурии Тољикистон, муњтарам   Эмомалї Рањмон диќќати махсус дода,  ба ин восита дар тарбияи маънавии насли наврас дар  баланд бардоштани завќи бадеии онњо њиссаи сазовор гузошта, тибќи наќшаи тарњрезишуда дар ташкили намоишњои китобї, хулосаи библиографї, суњбат,  муаррифии китоб, мањфилњои адабї, баргузории Фестивали љумњуриявии Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»,  Озмуни љумњуриявии «Библиомарафон» тањти унвони «Њамнишине бењ аз китоб махоњ» масъулият нишон доданд, ки онро  мушаххас баён менамоем:

3.1. Дар  соли равон кормандони китобхона  шаклњои гуногуни чорабинињои  оммавї  баргузор намуданд, ки шумораи онњо  338 ададро ташкил медињад. Аз љумла:

- намоиши китобии доимї                                                                                                          23

- намоиши китобњо                                                                                                                       80                                                                        

- намоиши васеи матбуоти даврї                                                            4

- суњбат                                                                                              36

- хониши ифоданок                                                                        6

- сањнача бо истифодаи бозичањо                                             6

- семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои                   

- бачагона ва мактабии љумњурї                                                 3

- семинари љумњуриявї бо китобдорон                                    1                                   

- хулосаи библиографї                                                                48    

- вохўрии адибону олимон бо хонандагон                               27

- мањфили шеърхонї                                                                     5   

- субњи адабї                                                                                                                             16                                                                     

- мањфили адабї                                                                           14                                                                                                                                                      

- муаррифии китоб                                                                              3       

- конфронси хонандагон                                                              3

- намоиши видеофилм                                                                  2

- тезгўяк                                                                                           3

- муаммогўї                                                                                   1

- мањфили саволу љавоб                                                               3

-чистонгўї                                                                                      4

- кори амалї                                                                                   5

- саёњат ба китобхона                                                                   31

- лавња                                                                                             10                                                                         

- фестивал                                                                                        1

- озмун                                                                                             3

 

3.2.Намоишњои китобї ва хулосаи библиографї:

Намоишњои китобии ташкил намудаи кормандони китобхона тањти унвонњои «Аз паём то паём», «Иљлосияи таќдирсози миллат», «Фархундапай»,  «Силсилаи  мактаб  сарчашмаи  матлаб», «Барои  шумо хурдтаракон»,  «Сайри табиати пурасрор», «Весёлые чтение в детской библиотеки», «Шоњнома  ва андарзњои  он», «Суханро Миршакар мири шакар буд»,  «Аз хандаи кўдакон љањон механдад»,  «Аз фестивал то фестивал», «Дирўзу имрўзи дурахшон», «Ќањрамонони  халќи  тољик», «Коррупсия- омили хавноки љомеа», «Нашъамандї марг аст», «Оила-шањсутуни тарбия», «Вањдат миллї мароми мост», «Аљаб зебост дунёи љавонї»,  «Ўњдадорињои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Њамдами ширинзабон», «Китобњои тозанашр», «Нависандаи даќиќназари хушбаён» (бахшида ба 75- солагии зодрўзи нависанда Равшани Ёрмуњаммад), «Осори рангину пурбор» (бахшида ба 90-солагии зодрўзи адиб Нуъмон Розиќ), «Адибаи хушкалом» (бахшида ба 75-солагии зодрўзи нависандаи бачањо Сафияи Носир), «Мунаќќид ва адабиётшиноси тољик» (бахшида ба 65-солагии зодрўзи ходими калони илмии Институтим забон ва адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттиии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Љамолиддин Саидзода), «Дар њифзат, эй Ватан, бидињем љону тан» (бахшида ба Рўзи Артиши миллї), «Бањори некпай», «Сад љону дил фидои як мудаои модар» (бахшида ба Рўзи модарону бонувон), «Драманависи мумтоз» (бахшида ба 105-солагии адиб ва драматург Ѓанї Абдулло), «Адиби мањбубу сермањсул» (бахшида ба 90-солагии зодрўзи нависанда Абдумалик Бањорї), «Адиби пухтакору мушоњидакор» (бахшида ба 80-солагии зодрўзи адиб Урун Кўњзод), «Љашни Наврўз омаду омад ба мо бўи бањор» (бахшида ба Рўзи байналмилалии Наврўз),   «Донишманди равшанзамир» (бахшида ба 110-солагии зодрўзи адабиётшиноси маъруфи тољик Шарифљон Њусейнзода), «Роњ ба сўи коинот» (бахшида ба рўзи кайњоннаврадон), «Адиби боистеъдод» (бахшида ба 90-солагии зодрўзи дараматург ва нависанда Аъзам Сидќї), «Тољикистонг-ганљинаи ёдгорињои беназир» (бахшида ба Рўзи байналмилалии њифзи ёдгорињои тарихї, меморї ва фарњангї), «Нашъамандї вабои аср», «Аљаб, шањри дилорої Душанбе!», «Чашми ман сери надорад аз тамошои замин…» (бахшида ба Рўзи байналмилалии Замин), «Китоб чароѓи дил аст» (бахшида ба Рўзи байналмилалии китоб), «Офарандаи осори муассир» (бахшида ба 75-солагии зодрўзи нависанда Кароматулло Мирзоев), «Сањифаи пурфайзи њаёти марди бузург» (бахшида ба 95-солагии зодрўзи маданиятшиноси маъруфи тољик, профессор, Ходими хизматнишондодаи санъати Тољикистон Мењрубон Назаров), «Чун тўи хонандаи ман, гўш кун овози дил» (бахшида ба 105-солагии зодрўзи адиб Тилло Пўлодї), «Маъво аз дили кўдак дошт» (бахшида ба 85-солагии зодрўзи шоира Мављуда Њакимова), «Вассофи олами рангини кўдакон» (бахшида ба зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Мирсаид Миршакар), «Номи онњо дар забонњо, чун рамзи сидќу вафодорї ба Ватан, садо медињад» (бахшида ба Иди Ѓалаба), «Ашъори пурлатоиф» (бахшида ба 65-солагии зодрўзи Шорири халќии Тољикистон Мирзо Файзалї), «Оилаи солим-љомеаи солим» (бахшида ба Рўзи байналмилалии оила), «Шори мањбуби бачањо» (бахшида ба 85-солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Убайд Раљаб), «Шеъри манро ќалб иншо мекунад» (бахшида ба 85-солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Муъмин Ќаноат), «Махзани мероси ниёгон» (бахшида ба Рўзи байналмилалии осорхонањо), «Аљаб зебост дунёи љавонї» (бахшида ба Рўзи љавонон), «Шањде, ки ба марг табдил меёбад!» (бахшида ба Рўзи байналмилалии мубориза алайњи маводи мухаддир), «Нављўињои накњатбор» (бахшида 65-солагии зодрўзи адиб Њидоятулло Рањмонї), «Тољикистонам гулафшон аз бањори  Вањдат аст» (бахшида ба 20-солагии Рўзи Вањдати миллї), «Навои чашмаи шеъраш…» (бахшида ба 50-солагии зодрўзи адиб Содиќи Завќї), «Тољикистон кони ганљи бебањост» (бахшида ба Рўзи металлургњо),«Љањонро ба дониш тавон ёфтан», «Тољикистон, бахти ман дунёи зебои манї», «Мо насли хушбахти замон», «Сулњу Вањдат хушбахтии кўдакон аст», «Насри оламгир» (бахшида ба 70- солагии  нависанда Абдулњамид Самад), «Варзиш- кафили саломатї» (бахшида ба Рўзи варзишгарон), «Сањифаи пурфайзи њаёти марди бузург» (бахшида ба 110-солагии зодрўзи профессор, маданиятшиноси маъруфи тољик ва Ходими хизматнишондодаи санъати Тољикистон   Њабибулло Назаров), «Њабиби дардмандон»  (бахшида ба Рўзи кормандони соњаи тиб), «Дониш талабу бузурги омўз» (бахшида ба Рўзи дониш), «Ба шохи арѓувони умри худ барги сухан дорад» (бахшида ба 65-солагии зодрўзи шоира Шањрия Ањтамзод), «Нашри китоб дар солњои Истиќлолият» (бахшида ба Рўзи китоб 4- сентябр), «Истиќлолият рамзи саодати миллат» (бахшида ба Рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон), «Султони шоирон» (бахшида ба Рўзи Рўдакї), «Шоир ва орифи тавоно» (бахшида ба таљлили  мавлуди нобиѓаи башар Мавлоно  Љалолуддини Румї), «Адиби сермањсул» (бахшида ба 80- солагии зодрўзи адиб Юсуф Акобиров), «Савту наво- пайвандгари тамаддунњо» (бахшида ба Рўзи байналмилалии мусиќї), «Эњтироми забон баќои миллат аст» (бахшида ба Рўзи забони давлатї), «Хуршеди нурафшони мо» (бахшида ба рўзи мавлуди Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон), «Нависандаи бачањо» (бахшида ба 80- солагии зодрўзи рўзноманигор ва нависанда Њабиб Имодї), «Розњову созњо андар фалак» (бахшида ба Рўзи фалак), «Малико, иди Мењргон омад!» (бахшида ба иди Мењргон), «Шоири дардошно» (бахшида ба 65- солагии зодрўзи адиб, тарљумон Љонибек Акобиров), «Бахтномаи миллат» (бахшида ба Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон), «Муњофизони тартибот» (бахшида ба Рўзи кормандони милиса), «Вањдатофарин» (бахшида ба таљлили Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон), «Иљлосияи таќдирсози миллат» (бахшида ба љашни Иљлосияи XVI- уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон), «Парчами парафшон- рамзи саодати мост» (бахшида ба Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон), «ВИЧ- СПИД хатари умумиљањонист» (бахшида ба Рўзи умумиљањонии мубориза бар зидди СПИД), «Муборизи шуљоъ ва шоири зиндаёд» (бахшида ба 130- солагии зодрўзи Абулќосим Лоњутї), «Олами техника», «Коррупсия- омили хавфноки љомеа», «Њимояи њуќуќи кўдакон дар Љумњурии Тољикистон» (бахшида ба Рўзи њуќуќи инсон), «Гули яктои сухан» (бахшида ба 70- солагии зодрўзи шоира Гулрухсор Сафиева), «Шоири рангинхаёл» (бахшида ба 80- солагии зодрўзи шоир Ќутбї Киром), «Дўсти бачањо» (бахшида ба 70- солагии зодрўзи адиб Юсуфљон Ањмадзода), «Кўдакон манбаи илњоми ман» (бахшида ба 70- солагии зодрўзи шоир, филолог ва профессор Саидќул Мирализода)ки дар давоми сол манзури китобдўстон гардид, дар  шинохти китобњои љолибу хонданї  ва адибони писандидаву мањбубашон  сањми арзанда гузошт.

3.3.Намоиши матбуоти даврї:

Кормандони китобхона дар мавзуъњои «Матбуоти кўдакон дар даврони Истиќлолият», «Минбари сухан», «Тарбияи фарзанд масъулияти бузург аст», «Матбуот ва љомеа» намоиши васеи матбуоти даврї ташкил намуданд.

3.4.Суњбатњо:

Дар мавзуъњои «Аз паём то паём», «Иљлосияи таќдирсози миллат», «Фархундапай»,  «Силсилаи  мактаб  сарчашмаи  матлаб», «Барои  шумо хурдтаракон»,  «Сайри табиати пурасрор», «Весёлые чтение в детской библиотеки», «Шоњнома  ва андарзњои  он», «Суханро Миршакар мири шакар буд»,  «Аз хандаи кўдакон љањон механдад»,  «Аз фестивал то фестивал», «Дирўзу имрўзи дурахшон», «Ќањрамонони  халќи  тољик», «Коррупсия- омили хавноки љомеа», «Нашъамандї марг аст», «Оила-шањсутуни тарбия», «Вањдат миллї мароми мост», «Ўњдадорињои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Осори рангину пурбор» (бахшида ба 90-солагии зодрўзи адиб Нуъмон Розиќ), «Адибаи хушкалом» (бахшида ба 75-солагии зодрўзи нависандаи бачањо Сафияи Носир), «Мунаќќид ва адабиётшиноси тољик» (бахшида ба 65-солагии зодрўзи ходими калони илмии Институтим забон ва адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттиии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Љамолиддин Саидзода), «Дар њифзат, эй Ватан, бидињем љону тан» (бахшида ба Рўзи Артиши миллї), «Бањори некпай», «Драманависи мумтоз» (бахшида ба 105-солагии адиб ва драматург Ѓанї Абдулло), «Адиби пухтакору мушоњидакор» (бахшида ба 80-солагии зодрўзи адиб Урун Кўњзод), «Љашни Наврўз омаду омад ба мо бўи бањор» (бахшида ба Рўзи байналмилалии Наврўз), «Ман адабро аз кї меомўзам?», «Равзанаи роз» (бахшида ба Рўзи радио), «Парвози фаришта» (бахшида ба 70-солагии зодрўзи Малика Собирова), «То њаётиу мењнати мо бехатар бошад мудом» (бахшида ба Рўзи Ќушунњои сарњадї), «Одоб- њусни инсон», «Ќаламкаши олами сухан» (бахшида ба 80-солагии зодрўзи адабиётшиноси тољик Худої Шарифзода), «Хирадманду донову санљидагў» (бахшида ба 140- солагии зодрўзи адиб Абдулвоњиди Мунзим ),«Љањонро ба дониш тавон ёфтан», «Тољикистон, бахти ман дунёи зебои манї», «Мо насли хушбахти замон», «Сулњу Вањдат хушбахтии кўдакон аст», «Ойинаи адабиёти тољик» (бахшида ба85- солагии маљаллаи «Садои Шарќ»), «Бо китоб ба роњи хуб», «Роњи оњан- роњи вањдат» (бахшида ба Рўзи кормандони роњи оњан), «Ѓофил манишин на ваќти бозист…», «Соњибкалиди ганљи сухан» (бахшида ба 85-солагии зодрўзи  Хуршеда Отахонова),«Рўзи байналмилалии туризм», «Савту наво- пайвандгари тамаддунњо», «Њамќадами замон бош!», «Зиндагї дар олами кино» (бахшида ба Рўзи кинои тољик), «Театр тарѓибгари санъати воло» (бахшида ба Рўзи театри касбї), «Табиат- хонаи мо»,«Њимояи њуќуќи кўдакон дар Љумњурии Тољикистон» (бахшида ба Рўзи њуќуќи инсон), «Бо роњи нур то охират» (бахшида ба Рўзи энергетикњои тољик) бо хонандагони китобхона суњбат баргузор гардид.

3.5.Вохўрињо:

Дар давоми соли 2017 кормандони китобхона миёни адибону олимон ва хонандагони Муасисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсею гимназияњо як зумра чорабинињои судманд аз ќабили вохўрињои хонандагон,бо њаёт ва фаъолияти муаллимаи Хизматнишондода љумњурї Мастура Ашўрова, Арбоби шинохта Низорамоњ Зарипова, адибон  Љўра Њошимї, Алї Бобољон, Насим Раљаб, Сафияи Носир, Латофат Кенљаева, Юсуфљон Ањмадзода, Азизи Азиз, Маљид Салим, Шањрия, Њаким Гўё, фарзандони устод Абдумалик Бањорї, Рањмони Бобо, Фархунда, Назокат Олимзода, Садриддин Њасанзода, Шералї Мусо, Муродалї Собир, Гулчењра Муњаммадиева, Сафар Аюбзодаи Мањзун ва дигарон дар сатњи баланди фарњангї ташкил ва  гузаронида шуд.

Дар Китобхона рўзи 2-юми феврали соли равон бахшида ба баррасии Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон  бо иштироки ањли илму адаб тањти унвони «Паёми умедбахш»  љамъомад баргузор гардид.    

Рўзи 19-апрели соли равон вохўрии муаллимаи Хизматнишондодаи љумњурї Мастура Ашўрова бо омўзгорон ва хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе тањти унвони «Кори неку номи нек»  доир гардид. Дар рафти чорабинии мазкур мењмонон оид ба сарнавишти ин зани фаъол ва љасуру мубориз  ва сањми ў дар бунёди сулњу вањдати  миллї суханронї намуданд.

Аз тарафи хонандагон ва кормандони китобхона дар мавзуъњои «Таровати  суханам њастї, Ватан», «Осори рангину пурбор» бахшида ба 90-солагии зодрўзи адиб Нуъмон Розиќ, бахшида ба Рўзи Ќуввањои Мусаллањи љумњурии Тољикистон тањти унвони «Дар њифзат, эй Ватан, бидињем љону тан»,  «Вассофи олами рангини кўдакон» бахшида ба 105-солагии адиби мањбуби кўдакону наврасон Мирсаид Миршакар, «Касе номи накў дорад намирад» бахшида ба Иди Ѓалаба, «Кўдакон дунёи моянд»,«Китоб- уќёнуси донишњост» бахшида ба Рўзи китоб, «Нависандаи бачањо» бахшида ба 80- солагии нависанда Њабиб Имодї, «Парчами парафшон- рамзи саодати мост» бахшида ба Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон, «Муборизи шуљоъ ва шоири зиндаёд» бахшида ба 130- солагии Абулќосим Лоњутї  субњи адабї; дар мавзуъњои «Китоб-чароѓи дониш», «Сад љону дил фидои як муддаои модар», “Бањористони Бањорї” бахшида ба 90-солагии  адиби мањбуби бачањо Абдумалик Бањорї,  «Мусиќї дар замони муосир», «Аљаб зебост дунёи љавонї» бахшида ба «Соли љавонон», «Насри оламгир» бахшида ба 70- солагии  нависанда Абдулњамид Самад,«Султони шоирон» бахшида ба Рўзи Рўдакї,«Хуршеди нурафшони мо» бахшида ба рўзи мавлуди Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, «Вањдатофарин» бахшида ба таљлили Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон, «Кўдакон манбаи илњоми ман» бахшида ба 70- солагии зодрўзи шоир, филолог ва профессор Саидќул Мирализода, «Мењри Ватан» бо иштироки Азизмуроди Алиакбар мањфили адабї; аз рўи маљмўаи шеърњои Мавлоно Љалолуддини Балхї, Мастон Шералї мањфили шеърхонї доир гардид, ки хеле хотирмон буд.Бењтаринњо бо туњфањо ва «Ифтихорнома»-и Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявї ба номи Мирсаид Миршакар ќадрдонї гардиданд.

Кормандон Китобхонаи давлати бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар бо маќсади таљлили иди миллии Наврўзи аљам тасмим гирифтанд, ки бо иштироки хонандагони чор ноњияи пойтахт озмуни «Наврўз чї рўз?»-ро доир намоянд. Маќсади озмун дарёфти падидањо, донистану воќиф будани љавонону наврасон аз асли хеш, аз њунарњои хеш, аз таому санъати хеш мебошад.

16-уми марти соли равон хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №71-и ноњияи Шоњмансур ва №75-и ноњияи Фирдавсї ва 17-уми март хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии № 34-и ноњияи Исмоили Сомонї ва № 87-и ноњияи Сино дар мањфили Наврўзї  тањти номи «Наврўз чї буд?», ки аз њафт номинатсия баромад намуданд. 

1.Омода намудани хони Наврўзї бо њафт «Син» ва њафт «Шин»;

     2.Байтбарак бо рубої ва дубайтињои  наврўзї;

     3.Бадењахонї;

     4.Суруди якка;

     5.Раќси якка;

     6.Таќлидкорї;

     7.Суруди алла;

Толибилмон бо навбат аз рўи талаботи озмун баромад намуданд, ки барномањо њама љолиб буданд. Махсусан,  хони  Наврўзии њафт «Син» ва њафт «Шин», ќироати шеърњо ва раќсу суруд хубу љолиб буд, ки писанди адибону мењмонон гардид.

Адибони ба озмун даъватшуда Назокати Олим,Гулчењра Муњаммадиева, Шералї Мўсо, Муњаббати Юсуф ва њайати њакамон рўзноманигор аз маљаллаи «Фирўза» Њусния Њафизова, рўзноманигор аз маљаллаи «Илм ва њаёт» Мавзуна Њољиматова ба њунару мањорати хонандагон бањогузорї намуданд.

Рўзи 21-апрели соли равон дар толори китобхона муаррифии китоби нави Маљид Салим  «Ќиссаи Замин»  баргузор гардид. Њикояи нави адиби табиатшинос ба Рўзи умумиљањонии Замин бахшида шудааст.Дар чорабинї олимону адибон оиди китоби мазкур мулоњизањои худро ба хонандагон баён намуданд. Аз љумла ќайд намуданд, ки њикояи «Ќиссаи Замин» дар рушди тарбияи ватандўстиву табиатдўстии насли наврас, баланд рафтани ахлоќу маънавиёти хонанда наќши муњим мебозад.

Инчунин, кормандони китобхона бо хонандагон барои бедор намудани завќи китобхонї ва њавасмандгардонии онњо ба китобхона чорабинињои зеринро баргузор намуданд:

3.6. Хониши баланд:

Аз  рўи  китоби  нависанда  Равшани Ёрмуњаммад «Шоњбузи сафед», «Борони бесаранљом»-и Гулназар Келдї, Муњаммадризои Некў «Ораши камонгир», «Бўйи бањор» аз рўи шеърњои Мављуда Њакимова,  «Ќиссањои хуб барои бачањои хуб», «Одоб тољи сар»  аз маљаллаи «Чашма»бо иштироки хонадагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва боѓча-кўдакистонњо хониши баланд ва хониши ифоданок баргузор гардид.

Бахшида ба мавзуъњои  «Фестивал- тарѓибгари китоб», «Китобхона олами афсона» ба хонандагони фаъоли китобхона  видеофилм намоиш дода шуд.

3.7.Сањнача бо истифодаи бозичањо:

Кї бисёр зарбулмасалу тезгўяк ва чистон медонад?:

Бозињои«Њазору як чистон», «Чист он гул, ки нуќра меорад», «Зарбулмасал њамчун асал»,  «Чист он?», «Чилу чор чистон», бозии «Кї доност?», «Мо ва љонварон» гузаронида шуд.

3.8.Сањнача  дар бораи аљоиботи олам:

 «Дар мењмонии афсона»,  «Ту акнун калон шудї» сањнача бо истифодаи бозичањо  гузаронида шуд.

3.9.Кор бо компютер:

«Худро бисанљ».

Суњбат бо хонандагони синни томактабї дар мавзўи «Оё ин хуб аст ё бад?», «Њамќадами замон бош!».

3.10.Муаммоњои «Пурсиши олам зиёд», «Чарогўяк».

3.11.Дар олами рангини китобњои шавќовар:

«Калидчаи заррин»,  «Њамнишини ширинзабон».

3.12.Кори амалї:

«Китобакам бемор шуд», «Ту китобљон бемор  машав».

3.13.Истифода аз бозичањои конструкторї:

«Худ бисоз бо мо бисоз», «Биё ба бозї».

3.14.Саёњат ба китобхона:

Саёњат ба китобхона тањти унвони «Дар олами афсона», «Бењтар зи китобхона љое набувад…», «Хазина пур аз афсона»,  «Дар ваќти таътил … », «Махзани осори рангин»буда, ба хонандагон китобдори китобхона роњбаладї намуд. Аз тарафи толибилмон  шеърњо аз эљодиёти адибон дар васфи Тољикистон, Вањдат, Истиќлолият, Модар, Ватан, Китоб, Забон ва ѓайра ќироат карда шуд. Аз тарафи раёсати  Китобхона ба иштирокчиёни фаъол  китобњо тўњфа карда шуд.

Бахшида ба рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон рўзи 3-юми ноябри соли 2017 дар китобхона намоиши китобї тањти унвони «Бахтномаи миллат» гузошта шуд.Дар ин рўз 20-нафар тарбиятгирандагони Мактаби махсуси љумњуриявї ба китобхона ташриф оварданд. Китобдорони китобхона  ба тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимї оид ба  Конститутсияи Љумњурии Тољикистон суњбат намуданд. Дар рафти суњбат  мањфили саволу љавоб доир ба Конститутсия гузаронида шуд, ки хонандагон хеле фаъолона ширкат варзиданд.

Кормандони шуъбаи хизматрасонї мувофиќи наќшаи кории Китобхона фаъолият намуда, барои баргузории  чорабинињои зикршуда   кўшиш ба харљ доданд. Яке аз вазифаи муњимтарини шуъба  баланд бардоштани сатњи донишу маънавиёт  ва малакаи кўдакону наврасон  мебошад.

3.15. Баргузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»:

Бо Ќарори љаласаи њайати мушовараи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, тањти № 6/6 аз 13 январи соли 2017 ва наќшаи чорабинињои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар аз 2 то 9 апрели соли равон Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» дар миќёси љумњурї баргузор гардид.

Пеш аз баргузории фестивал кормандони Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар рўзњои 23-24-феврали соли равон дар толори китобхона Семинари љумњуриявии кормандони китобхонањои љумњурї дар мавзўи «Китоб- равшангари дилњо»-ро бахшида ба баргузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» баргузор намуданд, ки дар ин чорабинї олимони соњаи китобдорї, адибон, рўзноманигорон, китобдорони китобхонањои муас­сиса­њои тањсилоти миёнаи умумї ва директорони СКМ шањру ноњияњои љумњурї иштирок доштанд.

Дар љараёни семинар дар толори китобхона намоиши китобњо ташкил карда шуд.Сухани ифтитоњиро Сардори раёсати рушди муассисањои фарњангї-фароѓатї ва њунарњои мардумии Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон Ѓуломзода Ќурбон оѓоз намуда, оиди «Барномаи рушди муассисањои фарњанги Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020» дар баргузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» суханронї намуд. Сипас, лоињаи «Системаи баќайдгирї ва мурољиати электронии истифодабарандагони китобхона» аз тарафи  саркитобдори шуъбаи хизматрасонї Толибов Фирдавсї муаррифї гардид. Инчунин, муовини директори Китобхонаи миллии Тољикистон-Мањмудов Гадобек, директори Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон- Шариф Комилзода,  раиси Китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Шамсиддин Шоњин- Юсупова Тутинисо, директори Хонаи китоби Тољикистон-Бўриев Ќурбоналї,  китобдори МТМУ №97-и ноњияи Синои шањри Душанбе- Муъминова Насиба, мудири фарњанги рўзномаи «Анбоз»- Мањмудов Њусайн,  директори СКМ ноњияи Варзоб- Гулов Ѓолибљон, кормандони шуъбаи маорифи ноњияњои шањри Душанбе- Юсупова Холбибї аз ноњияи Фирдавсї,  Тутиев Вайсиддин аз ноњияи Сино, Юсупова Азиза, Айдаркулова Гулноз,  кормандони китобхонаи марказии шањрии ба номи А. Лоњутї,  мудири шуъбаи пурракунї ва коркарди адабиёти Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар - Азизова Гулнора, мудири шуъбаи илмї-методї ва маълумотдињию библиографии Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Юсупова Муњаббат ва шахсиятњои маъруфи љумњурї иштирок ва суханронї намуданд. Дар фарљом байни иштирокдорон мулоњизаронињо сурат гирифт.

Дар рўзњои баргузории фестивал адибону олимон, рўзнома­нигорон Шамсиддин Орумбекзода, Давлатзода Зевар Мањмуд, Давлат Сафар,Ѓуломзода К.Ѓ., Идиев Хайриддин,Бўриев Ќ., Мањмудов Г.,  Холов Б.,  Мирахмедов Ф,  Муњаммад Ѓоиб,  Алї Бобољон, Азизи Азиз, Ѓанї Љўразода, Љўра Њошимї, Насим Раљаб, Юсуфљон Ањмадзода, Нуриддини Амриддин, Абдуќањњори Ќосим, Њасанбой Ѓоибов,  Шањрия Ањтамзод, Назокати Сафар, Фархунда, Садриддини Њасанзода, Шарифаи Аъламзод, Сафияи Носир, Маљид Салим, Равшани Ёрмуњаммад, Њадиса Ќурбонова, Латофат Кенљаева, Гулназар Келдї,Муродалї Собир, Назокати Олим, Муњаббати Юсуф,Халифабобо Љумъазода, Рањмони Бобо, Гулрухсор Сафиева, Мањмудов Њусейн, Њусниябону Њафизова, Шарифи Мањмадёр,Содиќи Завќї,  Наљмиддини Салоњиддин, Абдусаттори Рањмон, Љумъа Мирзо,Љамолиддин Саидзода, Шодибек Собиров, Сирољиддин Икромї, Зубайдов Абубакр,Гулчењра Муњаммадиева, Дилафрўз Ќурбонї, Зарина Миршакар, Афзал Миршакар, Акмал Миршакар,  Салоњид­дини Садриддин,  Њотами Њомид, Хиромон Неъматзода,  Ќурбон Њољаев, Мањзун Аюбзода, Ањмадљони Рањматзод, Наимљон Назирї, Фарзона, Гулнора Усмонова, Гулноз,  Равшан Замир, Усмонљон Ѓаффоров, Усмон Ѓолиб,Сайдалї Љило, Неъмат Оташ, Саиднабї Наљимї, Ният Њаёт, Нурмуњаммад Ниёзї, Мањкам Пўлод, Мубинљон Юсуфов, Дадохони Эгамзод, Мўњсин Аминзода, Маъруф Бобољон, Тайѓуни Бозор, Лутфишоњи Додо, Лаълљубаи Мирзоњасан, Ќуйбеки Шарифзод, Руќияи Давроншоњ, Гулнисо Ризвоншоева, Анвари Андаробї, Алидод Чароѓабдулов, Зарнигор Муборакшоева, Файзи Ашўр, Сулаймон (тахаллус), Абдулњай Ќаландар, Салимов Миралї (Озар), Зариф Ибод, Ѓафоралї Сафар, Рустами Хомарахш, Амиршоњи Хатлонї, Шабафрўз, Офоќ  ширкат варзиданд.

Бо ибтикори Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ва Иттифоќи нависандагони Тољикистон адибон Гулназар Келдї, Алї Бобољон, Љўра Њошимї, Гулчењра Муњаммадиева, Маљид Салим ва Азизи Азиз, Латофат Кенљаева ба вилоятњои Суѓду Хатлон сафар карданд ва бо толибилмон вохўрї барпо намуданд.

Дар њамкорї бо Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Иттифоќи нависандагон, васоити ахбори  омма, њокимиятњои мањаллии вилоят ва шањру ноњияњои љумњурї ситоди фестивал ташкил карда шуда ва як рўзи фестивал дар саросари љумњурї ба «20-солагии Вањдати миллї», «Соли 2017- «Соли љавонон», «Адибону олимони соњибљашн»  бахшида шуд.

Оѓози Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» рўзи 2-юми апрели соли равон дар Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар баргузор гардид. Дар маросими ифтитоњ муовини Вазири фарњанг Зевар Давлатзода, ањли адабу маориф, намояндагони нашриётњои давлатї, рўзноманигорон хонандагони мактабу литсейњо ва алоќамандони китоб ширкат варзиданд.

Дар љараёни чорабинї њамчунин бо иштирок ва суханронии намояндагони Вазорати фарњанг ва фарзандони шоир парда аз рўи нимпайкараи шоири дўстдоштаи бачањо Мирсаид Миршакар бардошта шуд.

Дар оѓози фестивал аз тарафи хонандагони фаъоли Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар барномаи махсуси театрикунонидашуда ва композитсияи адабї - бадеї тањти унвони «Чароѓи сулњ аз нав шуд фурўзон» пешнињод гардид.

Рўзњои оѓозу анљоми фестивал дар сањни Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар ва Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода намоиш ва фурўши китоб, намоиши дастранљи бачањо, намоишњои театрикунонидаи љолибу шавќовари Сирки давлатї, Маркази эстиетикии кўдакону наврасони Точикистон,  суњбатњои хоса бо адибону олимон, њунармандон ва чењрањои шинохтаи кишвар доир гардиданд.

Дар рўзњои баргузории  фестивал ба миќдори зиёда аз панљоњу се  њазор (53 000) китоб ба намоиш гузошта шуд ва зиёда аз шаст њазору дусаду сї (60 230) нафар хонанда ба китобхонањо ташриф оварданд.

Дар љамъбасти фестивал аз тарафи хонандагони фаъоли Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар композитсияи адабї - бадеї тањти унвони «Шоирї њавас нест» пешнињод гардид. Инчунин, дар рўзи љамъбасти фестивал барномаи адабї-фарњангї бо иштироки хонандагони Мактаб-интернати махсуси мусиќї ва санъати љумњуриявии ба номи М. Атоев ва  Муассисањои шањру ноњияњои тобеи љумњурї гулчини омоданамудаи худро манзури тамошобинон намуданд.

Дар тўли як њафта алоќамандону ихлосмандони ќалам аз бењтарин ќироатњо, аз бењтарин раќсњову аз бењтарин намоишномањо, аз бењтарин ихтирокорињо, аз бењтарин сухандонњо, аз бењтарин китоб ва аз тамошои намоиши васеи китобї бањраи маънавї бардошта, бо ањли илму адаб, ноширону китобдорон, адибони дўстдоштаи худ суњбатњои хоса ва вохўрињо доир намуданд.

Дар тамоми китобхонањои љумњурї давоми як њафта бо номи «Фурўѓи субњи доної», «Тољикистонам гулафшон аз бањори Вањдат аст»,«Љавонон- ояндасози миллатанд», «Китоб чароѓи боѓи дониш», «Кўдакон дунёи моянд», «Меъмори сулњу Вањдат», «Аз фестивал то фестивал», «Нашрияњои китобхона дар тўли 25 соли истиќлолият», «Тарѓибгари каломи беназир», «Њамрози кўдакон»  намоиши васеи китобї ташкил карда шуд.

Ситоди Фестивал дар робита ва њамкорињо бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї барои кўмак ба китобдорон ва созмондињандагони фестивал  бо дастгирии молиявии Вазорати фарњанги љумњурї ва кормандони Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дастури таълимї-методиро тањти унвони «Гирењкушо»,  ки бахшида ба Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикис­тон»-ро тањия намуд.

Дар ин дастур Шодбошии Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон муњтарам Шамсиддин Орумбекзода, даъватнома ва барномаи семинар, даъватнома ва барномаи фестивал «Роњнамо», маводњои расмї, Ќарори маљлиси њайати мушовараи Вазорати фарњанг, низомномаи фестивал, шарти озмунњо ва љоизањои фестивал, сенарияи умумї, сенарияњои оѓозу анљом, композитсияи адабї-бадеї «Чароѓи сулњ аз нав шуд фурўзон», «Шоирї њавас нест» маълумотњо оид ба адибону олимони соњибљашн, суњбат, хулосаи библиографї, тарњи намоиши китоб, андешањои адибон, омўзгорон ва иштирокчиёни фаъоли фестивалњои гузашта дарљ гардидааст, ки кори  созмондињандагон ва китобдоронро осон мегардонад. Раёсати китобхона  дар рўзњои баргузории фестивал байни хонандагон озмуни  «Мо ва Шоњнома» эълон намуд, ки ѓолибон рўзи љамъбасти фестивал бо мукофотњои пулї сарфароз гардонида шуданд.

Барои иштироки фаъолона дар Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» бо нишони «Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон»   Муъминова Бибирањима, Шосаидова Шарифамоњ, Боронов Аизбек, Султонова Назира, Нуралиева Фирўза, Юсупова Азиза, Љалилова Мављуда, Тутиев Вайс, Валиев Ёдгор,  Амиров Фурќат,  Њамроева Саломат, Таѓоева Маърифат, Шарифова Бунафша бо «Ифтихорнома»-и Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон Рањимова Ранобегим, Мањмудов Њусайн, Ѓиёсова Њуронбибї, Маќсудова Зебо, Њайдарзода Саодат.

Бо «Диплом»-и Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»Миралиева Оиша- тарбиягирандаи боѓчаи №146, Миралиева Омина-  тарбиягирандаи боѓчаи №146, Ќурбонзода Иброњим- корманди дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Валов Владислав -роњбари гуруњи эстрадии «Justlife» - и шањри Турсунзода, Мањмудова Аниса – хонандаи синфи 1Ѓ Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №71 –и н. Шоњмансур, Амонова Шањноза - хонандаи синфи 5Б  Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №71-и н. Шоњмансур, Сафинаи Шарифљон - хонандаи синфи 5А Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №21 –и н. Варзоб, Мирзозода Дилафноз - хонандаи синфи 11Б Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №21- н.Варзоб, Телевизиони  «Бањористон», Телевизиони «Сафина», Китобхонаи маказии ноњияи Шуѓнон, Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 6 ба номи Носири Хусрави ВМКБ,Китобхонаи бачагонаи н. Мурѓоб,Меликбекова Зуњал – хонандаи синфи 10 Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 6 –и  ВМКБ, Китобхонаи шуъбаи бачагонаи ш. Гулистон, Китобхонаи шуъбаи бачагонаи ноњияи Деваштич, Мактаб Гимназияи №4 –и  ш. Хуљанд, Холова Сарвиноз - хонандаи синфи 9- иМуассисаи тањсилоти миёнаи умумии №21 –и н. Шањринав, Њасанов Азимљон - хонандаи синфи 7- иМуассисаи тањсилоти миёнаи умумии №132 –и  ш. Вањдат, Имомзодаи Зулфия - хонандаи синфи 8- иМуассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 4 –и н. Файзобод, Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 8-и ш. Душанбе, Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 48-и ш. Душанбе, Авѓонова Шоира – Гимназияи №2-и барои кўдакони болаёќат, Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 24-и ш. Душанбе, Мактаб - интернати № 1-и шањри Душанбе, Мегниева Руќатмо Ќаландаровна-директори Хонаи кўдакони синни томактабї, Литсеї № 2 –и барои хонандагони болаёќати ш. Душанбе, Файзуллоева Озодамоњ- мураббияи Ширхоргоњ кўдакистони № 62-и н. Сино, Шамсиддинов Шамсиддин-донишљўи курси 3-юми Донишгоњи миллии Тољикистон, Ширинова Муќаддас- китобдори МТМУ №59-и н. Синои шањри Душанбе, Юсупова Саодат- китобдори МТМУ № 91-и н. Синои шањри Душанбе, Касирова Бунафша- хонандаи синфи 9, МТМУ №5-и ш. Вањдат, Рањимова Гулшан-  хонандаи синфи 8 в Муассисаи №1-и Дорои парваришгоњи ноњияи Рўдакї, Китобхонаи марказонидашудаи ба номи Абулќосим Лоњутї, Шуъбаи маорифи ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе, Бахши Иттифоќи нависандагони ВМКБ, Китобхонаи бачагонаи вилоятии ВКМБ, Китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи А. Шукўњї, Китобхонаи шуъбаи бачагонаи  ш. Конибодом,Китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Шамсиддин Шоњин, Китобхонаи вилоятии бачагонаи шањри Кўлоб,Китобхонаи системаи марказо-нидашудаи шањри Роѓун,Китобхонаи системаи марказонидашудаи шањри Њисор, Наботов Фирўз-хонандаи синфи 5а МТМУ № 4-и ноњияи Исмоили Сомонии шањри Душанбе, Китобхонаи системаи марказонидашудаи шањри Турсунзода, Комилова Хиробон- мудири Китобхонаи бачагонаи н. Ёвон,Ханљарова Нодира- хонандаи синфи 11 МТМУ № 101-и шањри Турсунзода, Зарипова Сафина- хонандаи 7 в  ш. Норак,Аминов Љамшед- хонандаи синфи 8б  н. Ёвон, Неъматов Содиќљон- синфи 6  н. Данѓарамукофотонида шуданд.

3.16. Баргузории Озмуни љумњуриявии  «Библиомарафон»  тањти унвони «Њамнишине бењ аз китоб махоњ»

Бо маќсади љалби њарчї бештари кўдакону наврасон ба китобу китобхона, тарѓибу ташвиќи мероси гаронмояи фарњанги миллї ва дастовардњои тозаи илмї- техникї дар байни онњо, тарбияи њисси худшиносиву ватандўстї, ташаккули љањонбинии илмии насли наврас љаласаи њайати мушовараи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 14 апрели соли 2017 тањти раќами №2/7 ќарор ба имзо расонид ва тибќи ин ќарор озмуни љумњуриявии «Библиомарафон» тањти унвони «Њамнишине бењ аз китоб махоњ» аз  25 майи  то 5 октябри соли 2017 дар миќёси љумњурї баргузор гардид.Ташкилкунандаи ин озмун Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар мебошад.

Бояд ќайд намуд, ки ин озмун ба ифтихори «Рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Рўзи китоб» доир гардид. Барои гузаронидани озмун муњасилини муассисањои таълимї роњандозї гардиданд. Озмуни  мазкур аз рўи се бахш (номинатсия) «Хонандаи бењтарин», «Китобхонаи бењтарин» ва  «Оилаи китобдўст» иборат буда, дар навбати аввал дар шањру ноњияњо бо таъсиси  кумитаи тадорукот, созмон додани ситоди корї  ва муайян намудани њайати њакамон аз њисоби мутахассисони соњаи фарњангу маориф, кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї, олимону адибон бо салоњдиди маќомоти мањаллї ва идораву шуъбањои фарњангу маориф доир гардид.

Дар озмуни мазкур беш аз 5 000 нафар хонандагону китобдорон барои ишѓол намудани љойњои намоён ширкат варзиданд.

Даври сеюми Озмуни љумњуриявї рўзњои 3- 4- уми октябри соли равон  дар толори китобхона баргузор гардид.

Озмуни мазкур дар асоси Фармоиши Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистонрўзи 5 октябри соли равон дар Филармонияи давлатии Тољикистон ба номи А. Љўраев љамъбаст гардид.

Аз љониби Кумитаи тадорукот ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, шањру ноњияњои љумњурї созмондињандагон, иштирокчиёни фаъоли озмун, китобдорон, адибону олимон, навќаламон, омўзгорон, хонандагон, кормандони васоити ахбори омма, муассисаву ташкилотњо, шахсони алоњида бо љоизањо, мукофотњои пулї, туњфањои хотиравї ва љоизаи «Шоњљоиза» супорида шуд.

3.17.Баргузории конфронсу семинар, мубодилаи афкор ва мизи муддавар:

Рўзњои  23-24-уми  феврали соли равон дар толори Китобхона  семинари  љумњуриявї дар мавзўи «Китоб-равшангари дилњо» бахшида ба бар­гузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољик­ис­­тон» бо иштироки кормандони китобхонањои бачагона ва мактабии љумњурї  баргузор гардид.

Дар љараёни семинар дар толори китобхона намоиши китобњо ташкил карда шуд. Сухани ифтитоњиро Сардори раёсати рушди муассисањои фарњангї-фароѓатї ва њунарњои мардумии Вазорати фарњанги љумњурии Тољикистон, Ѓуломзода Ќурбон оѓоз намуда оиди «Барномаи рушди муассисањои фарњанги љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020» дар баргузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакони наврасони Тољикистон» суханрони намуд. Сипас муаррифии лоињаи «Системаи баќайдгирї ва мурољиати электронии истифодабарандагони китобхона», Саркитобдори шуъбаи хизматрасонї Толибов Фирдавсї маълумот дод. Инчунин Муовини директори Китобхонаи миллии Тољикистон, Мањмудов Гадобек, директори Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон Шариф Комилзода,  раиси Китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Шамсиддин Шоњин Юсупова Тутинисо, директори Хонаи китоби Тољикистон, Бўриев Ќурбоналї,  китобдори МТМУ №97-и ноњияи Синои шањри Душанбе, Муъминова Насиба, мудири фарњанги рўзномаи «Анбоз» Мањмудов Њусайн  ва дигарон иштирок доштанд. Дар рафти семинар байни иштирокдорон мулоњизаронињо сурат гирифт.

Дар мавзўи «Фаъолияти библиографї дар китобхонањои бачагона ва мактабии Љумњурии Тољикистон» дар шањри Исфара, ноњияњои Њамадонї ва Ќумсангир  бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї семинар- тренинг гузаронида шуд.

Дар мавзўи «Президент ва кўдакон» конференсияи хонандагон доир гардид. Хонандагони муассисањои таълимии пойтахт дар чорабинии мазкур хеле фаъолона  ширкат варзиданд.

Кормандони китобхона дар айёми таътили тобистонаи мактаббачагон дар истироњатгоњњои беруназшањрии ноњияи Варзоб ва майдончањои солимгардонии Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе  чорабинињо ташкил намуданд.Тавассути чорабинињои рангин  аз ќабили  мањфили адабї, суњбатњо ва вохўрии адибон дар мавзўњои «Тољикистонам гулафшон аз бањори Вањдат аст»,  «Љањонро ба дониш тавон ёфтан», «Тољикистон- бахти ман дунёи зебои манї», «Мо насли хушбахти замон», «Сулњу Вањдат хушбахтии кўдакон аст», «Љањонро ба дониш тавон ёфтан», «Кўдакон дунёи моанд», «Китоб- дўсти беѓараз», «Тољикистон- диёри зебоманзари ман», «Саломатї- боигарии инсон», «Илм хоњї такрор кун», «Варзиш- гарави саломатї», «Неъмате бењтар зи Истиќлол нест» ва ѓайрањо,  ки мунтазам  дар  истироњатгоњњо  гузаронида  мешавад, дар дили хонандагон муњаббат ба хоки диёри мањбубамон- Тољикистон, эњтиром нисбати адабиёту санъат, модари азизу халќи мењнаткаши диёр афзуда, тарбияи њисси зебопарастии онњоро таљаллии дигар мепазирад.

4. Иштироки кормандони муассиса  дар дигар чорабинињо:

15-уми феврали соли равон вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон бо масъулон ва фаъолони шањри Душанбе дар толори давлатии «Кохи Борбад» доир гардид, ки Раёсати китобхона иштирок намуданд.

Инчунин, рўзи 21-уми феврал дар толори Иттифоќи нависандагони Тољикистон бахшида ба 90-солагии Нависандаи халќии Тољикистон, барандаи Љоизаи давлатии Тољикистон ба номи Абўабдуллои Рўдакї Абдумалик Бањорї мањфили ёдбуд баргузор гардид, ки кормандони китобхона иштирок намуданд.

Њукумати Тољикистон ба масъалаи дастгирии занону духтарон ањамияти аввалиндараља медињад. Аз ин хотир, рўзи 7 март бахшида ба Рўзи модарон кормандони Китобхона дар мулоќоти судманду самимии Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам  Эмомалї Рањмон, ки дар Кохи Борбад баргузор гардид, ширкат варзиданд.

Рўзњои 4-5 майи соли равон бо ибтикори Китобхонаи давлатии патентию техникии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон конфронси умумиљумњуриявии соњаи китобдорї дар мавзўи «Ташаккули фарњанги  хизматрасонї ва баланд бардоштани нуфузи фаъолияти китобхонањо дар љомеаи муосир» баргузор гардид, ки раёсати китобхона дар ин чорабинї иштирок намуданд.Дар конфронс кормандони китобхонањои миллї, љумњуриявї, вилоятї, шањрї, ноњиявї ва донишгоњї ширкат доштанд. Дар он рољеъ ба масъалањои фаъолияти китобдорї дар раванди ташаккули фарњанги хизматрасонї ва баланд бардоштани нуфузи фаъолияти китобхонањо дар Љумњурии Тољикистон равшани андохта,  андешањои љолиб баён намуданд.

Бо маќсади мусоидат намудан ба бунёди инфраструктураи њунарњои бадеии халќи тољик, эњёи суннатњои  мардумї (кулолгарї, оњангарї, дуредгарї, заргарї, сарояндагї, бофандагї, суннати таомпазї ва ѓайра) рўзњои 13-14- уми майи соли 2017 дар Боѓи «Ирам» -и шањри Душанбе Фестивали љумњуриявии њунарњои бадеии халќї «Бозори њунар» баргузор шуд. Кормандони китобхона дар ин чорабинии фарњангї фаъолона ширкат варзиданд.

Дар Хонаи адибон ба номи Мирзо Турсунзода мањфили шеъри адиби шинохтаи тољик Юсуфљон Ањмадзода барпо гардид. Дар ин мањфил хонандагони фаъоли китобхона бо ќироати шеърњо аз ашъори адиб хотири иштирокдоронро шод намуданд. Дар ин чорабинї кормандони китобхона фаъолона иштирок намуда, ба худ ѓизои маънавї бардоштанд.

Бахшида ба 26- солагии љашни Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар варзишгоњи марказии пойтахт бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам  Эмомалї Рањмон чорабинии бошукуњ баргузор гардид, ки кормандони китобхона низ ширкат варзиданд.

Рўзњои 27- 29-уми ноябри соли равон дар Китобхонаи миллии Тољикистон љаласаи 4- уми директорони китобхонањои миллии давлатњои аъзои Созмони њамкории иќтисодї (ЭКО) баргузор гашт ва кормандони китобхона яке аз иштирокдорони ин симпозиум буданд.

Дар Муассисаи давлатии «Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнї» рўзњои 25- 27 октябри соли равон  Намоишгоњи њафтуми  байналмилалии  «Китоби Душанбе»  баргузор гардид. Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  дастурњои дар тўли 26-соли соњибистиќлолї чопнамудаи  хешро ба намоиш гузошта буданд. Кормандони китобхона дар  муаррифии китобњои тозанашри муассисањои нашриявии ватанї, мубодилаи афкор ва  конфронсњои илмии Намоишгоњ ширкат варзиданд. Дар рўзи аввали Намоишгоњ озмуни «Шоњномасарої» гузаронида шуд, ки хонандагони фаъоли китобхона иштирок намуда, соњиби «Диплом» ва туњфањои хотиравї гардиданд. Дар маросими анљоми  Намоишгоњ  аз тарафи кумитаи тадорукот ба Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар барои иштироки фаъолона соњиби «Ифтихорнома»  супорида шуд.

5.Фаъолияти шуъбаи илмї-методї ва маълумотдињию библиографї:

Кормандони шуъбаи илмї-методї ва маълумотдињию библиографїмувофиќи наќшаи корї фаъолият намуда, оиди  мавзўњои гуногунмазмун бо хонандагон суњбатњо оростанд.

Кормандони шуъба дар соли 2017 ба беш аз 2000хонанда хизмати маълумотдињию-библиографї расонидаанд ва бо њамкории шуъбањои дигари китобхона шаклњои гуногуни чорабинї,  гўшаи методї ва ѓайраро омода намуда, дар тањлилу љобаљогузории фонди шуъба сањмгузор мебошанд.

Дар давоми соли 2017-ум фонди шуъбаи илмї-методї ва маълумотдињию  библиографї  тањлил ва аз нав љо ба љогузорї  шуд.

Кормандони шуъба бахшида ба мавзўњои «Сањифаи Президент, Ќарорњои њукумат», «Давлат ва њуќуќ», «Накњати гулњо расонад боди Истиќлол», «Забон њар миллатеро посбон аст», «Зан њусни замин, њусни само, њусни замон аст»,  «Китоб роњкушои роњи маќсуд», «Тољикистон бахти ман, фархунда тољу тахти ман», «Артиши миллї- сипари боэътимоди Ватан», «Парчам нишони сарфарозињои мардум», «Сарќонун санади сарнавиштсоз», «Минбари  муќаддаси гуфтугў», «Об њасту ободонї», «Ѓолибон бањри Ватан љангидаанд»,«Фестивал тарѓибгари китоб», «Баччањову кўчањо», «Сухан дониста гў то дўстро душман нагардонї», «Љавонон ворисони арзандаи халќу Ватан», «Табиат хонаи мо»,  «Туризм», «Муаттар шуд љањон аз бўйи Наврўз», «Одоб калиди дониш», «Фарњанг симои миллат», «Душанбе- маркази илму фарњанг», «Варзиш ќосиди сулњу дўстї»,  «Оё медонед?»,  «Адибони шакаргуфтор», «Тани сињат ними давлат», «Љашну маросимњои мардумї»,«Осорхона-мероси гаронбањо»,«Хештаншиносї», «Кањрамо-нони халќи тољик», «Зиёиён- пойдевори тиллоии миллат»,  «Муаллим чашми дилро боз созад», «Нашъамандї- доѓи љомеа»,  «Оилаи солим- љомеаи солим», «Мусиќї  ифодагари сулњ», «Технологияи муосир», «Китобхонаи миллї- махзани хирад», «Вањдати миллї-бузургтарин пояи рушду шукуфої» ва ѓайрањо картатекањо  созмон дода,  пешкаши хонандагон намуданд. Дар тањияи дастурњои илмї-методї, ташкилу гузаронидани чорабинињои мухталифи оммавї бахшида ба чорабинињои љашнї кўшиш ба харљ доданд.

Дар давоми сол ду номгўи дастури методї: даъватнома-барнома ва Роњнамо ба Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» дастури маълумотдињї-библиографї тањти унвони «Гирењкушо» (дастури таълимї-методї барои донишљўён ва созмондињандагони Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»)  ва дастури маълумотдињї-библиографии «Бањористони Бањорї»ба табъ расониданд.

Гирењкушо [Матн]:Дастури таълимї-методї барои донишљўён ва созмондињандагони Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон».- Душанбе: Истеъдод, 2017.-170 с.

Бањористони Бањорї [Матн]: Маљмўаи маќолањо ва китобномаи шарњињолї.- Душанбе: Истеъдод, 2017.-132 с.

6. Шуъбаи  илмї-методї расонидани ёрии амалию методї ба дигар муассисањо:

Кормандони шуъба бањри густариши робитањои китобхона бо муассисањои таълимию фарњангии кишвар, тарѓибу ташвиќи  китобу китобхона  корњои  зиёдеро ба анљом расониданд. Китобхонаро бо адабиёти ниёзи хониш такмил дода,  дар натиља теъдоди хонандагон  зиёд гардид. Дар  фароњамоварї, њифзу нигоњдорї ва тарѓиби китобњои электронї тањиягардида сањмгузоранд. Барои бедор намудани њисси китобдўстдорї ва китобхонии  кўдакону наврасон  кўшиш ба харљ медињанд.

Кормандони шуъба ба китобхонањои марказии шањр,  китобхонањои шањру ноњияњои Турсунзода, Роѓун,  Вањдат, Њисор, Лахш, Шањринав, Тољикобод, Рашт, Нуробод, Рўдакї, Файзобод, Варзоб, Гимназияи № 2 барои бачањои болаёќати  шањри Душанбе, Муассисаи  давлатии тањсилоти умумии асосї «Мактаб- интернати №1 барои кўдакони ятим»-и    шањри Душанбе,Мактаби махсуси љумњуриявї, Хонаи кўдакони синни  томактабї, МТМУ №8, МТМУ №50, МТМУ №48, МТМУ №24, МТМУ  №75, МТМУ №4, МТМУ №42   ёрии  амалї-методї расонида, маслињатњои муфид додаанд.

7.Фаъолияти хољагидорї дар Китобхона:

Бо маќсади иљрои Ќарори иљрокунандаи вазифаи Раиси шањри Душанбе муњтарам Рустами Эмомалї аз 06.02.2017, тањти №  52 «Дар бораи эълон намудани 150 рўзи ободонию созандагї, нињолшинонию кабудизоркунї» тањти унвони «Хуррамгардонии Душанбешањр-рисолати сокинони пойтахт!» ва љињати омодагї ва сазовор пешвоз гирифтани  идњои дар пешистода, аз љумла Наврўзи байналмилалї ва 20-умин солгарди Вањдати миллї бо ташаббуси Роњбарияти Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  њар њафта шанбегињо  гузаронида шуд.

Дар њудуди Китобхона чунин корњо анљом дода шуд:

- бехи њамаи дарахтони дар њавлии Китобхона буда  нарм  ва сафед карда шуд;

- сањни њавлї гулкорї карда шуд;

- њавлї ва дару тирезањои Китобхона  тоза карда  шуд;

- рафњои китобии  Китобхона ба тартиб дароварда шуд;

- китобњои тармимталаб тармим карда шуданд;

-тамоми молу амвол ва воситањои асосии китобхона ба рўйхат гирифта шудаанд.

7.1. Вазъияти бинои муассиса, таљњизот ва ѓ.:

Китобхона бо технологияи муосир муљањњаз буда, дорои 29-дона компютер, ноутбук 3-дона, 13-дона принтер, 3-дона сканер, 2-дона ксерекс, 4-дона телевизор, 1-дона видеомагнитофон, 1-дона антенаи пароболї, 1-дона  маркази мусиќї (музыкальный центр), 1-дона ДВД, 1-дона проектор, 1-дона камераи раќамї, 1- дона дастгоњи суратгирї  ва 1-дона таљњизоти баландгўяк, 8-камераи мушоњидавии фаъол мебошад.

7.2. Хариди  таљњизот, технология, китоб ва ѓайра:

Дар соли 2017  ба фонди китобхона 998 нусха китоб ба маблаѓи   23137 сомонию   48 дирам  ворид гардидааст, ки аз ин 611 нусха китоб ба маблаѓи16853 сомонию  48дирам харидорї шуда, 387 нусха китоб ба маблаѓи 6284 сомонї китобњои туњфа мебошад ва фонди умумии китобхона  106236  нусха  китобро дар бар мегирад.

Дар соли 2017 њамагї  611 нусха китоб бо маблаѓи 16853 сомонию 48 дирам харидорї карда шуд.

8.Њамкорї бо ташкилоту муассисањои давлатї ва ташкилотњои байналмилалї:

Китобхона дар давоми сол бо «Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон», «Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон», «Иттифоќи нависандагони Тољикистон», «Китобхонаи миллии Тољикистон», «Китобхонаи давлатии патентию- техникї», «Китобхонаи марказии шањрї ба номи Абулќосим Лоњутї», «Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилоот»,«Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода», «Филармонияи давлатии Тољикистон ба номи Акашариф Љўраев»,«Театри давлатии љумњуриявии Лўхтак», «Сирки давлатии Тољикистон», «Маркази љумњуриявии эстетикии кўдакон ва љавонон», «Кумитаи  кор бо љавонон, ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон», Ширкати «Вавилон-Т»,  нашриёти «Ирфон», нашриёти «Ганљ», нашриёти «Адиб», нашриёти «Адабиёти бачагона», нашриёти «Маориф»,  нашриёти «Истеъдод»,  нашриёти «Сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тољик», «Корхонаи давлатии таъминот ва савдои китоб», маѓозањои «Дунёи китоб», «Олами китоб»  идораи рўзномањои «Зангўла», «Анбоз», «Боѓи дониш», «Навнињол», «Парвин», «Љавонони Тољикистон», «Бањори Аљам», «Адабиёт ва санъат», «Истиќбол», «Омўзгор»,«Паёми Душанбе» маљаллањои «Чашма», ТЉБ «Истиќбол», «Офтобак», «Рангинкамон»,  «Фирўза»  њамкорї намуд.

9.Љалби воситањои ѓайрибуљавї дар муассиса:

Китобхона  дар соли љорї бо ягон ташкилоти ѓайрибуљавї  њамкорї накардааст.

10.Маълумот дар бораи иљроиши наќшањои Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи М.Миршакар:

Наќшаи кории Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар  соли 2017  иљро гардид.

11. Маълумот дар бораи иљрои обуна ва матуботи даврї:

Мавриди зикр аст, ки  Китобхона барои соли 2017 бо маблаѓи 4750 сомонї тавассути «Почтаи тољик» ва бо маблаѓи 876 сомонї тавассути њисобнома- фактура ба матбуоти даврї обуна шуд, дар маљмуъ 5626 сомониро ташкил медињад.

Инчунин, барои соли 2018 бо маблаѓи 5230 сомонї тавассути «Почтаи тољик» ба матбуоти даврї (37 номгўй) обуна шуд.

12.Маълумот дар бораи иљрои   корњои  иловагї:

Рўзњои 24- 31 январи соли равон  кормандони китобхона ба як гуруњ китобдорони шањру ноњияњои тобеи марказ, ки аз тарафи бахши такмили ихтисос равона шуда буданд, вобаста ба соњаи фаъолияти китобдорї дарси амалию назариявї гузарониданд. Дар рафти дарс маълум гардид, ки баъзе аз китобдорон дар љо ба љогузории фонд, дар тартиби картотека ва фењрист, дар њуљљатнигорї ба камбудињо роњ медињанд. Барои ислоњи ин камбудињо аз тарафи кормандони китобхона маслињатњои муфид дода шуд.

Дар доираи чорабинињои Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» бо иштироки хонандагони Литсеї Донишкадаи соњикорї ва хизмат тањти унвони «Хуштар зи китоб дар љањон ёре нест» мањфили-адабї мусиќї  баргузор гардид. Баъдан шоирон Зулфия Атої ва Мењринисо ба иштирокчиён аз шеърњои тозаэљоди худ ќироат намуданд.

Рўзи 23- юми июн бахшида ба 20- солагии љашни Вањдати миллї вохўрии ходими давлатї, бонуи сиёсатмадор, дорандаи ордени «Нишони фахрї» Низорамоњ Зарипова бо китобдорон ва омўзгорон баргузор гардид.  Дар чорабинии мазкур адиби ширингуфтор Латофат Кенљаева, шоири љавон Бузургмењри Бањодур, рўзноманигори варзида Одили Нозир низ иштирок намуданд. Сарояндагони шинохта Муњаррама Шарипова ва Лола Азизова бо суруду оњангњои дилнишин хотири мењмононро болида намуданд. Њозирин оиди љањду талошњои Низорамоњ Зарипова бањри барќарор намудани сулњу вањдати тољикон наќлњо шуниданд, ки корнамоињои ў намунаи ибрати њар як фард мебошад.

Дар рўзњои таътили тобистона Раёсати китобхона њамроњи як гўруњ адибон бо истироњаткунандагони лагерњои беруназшањрї вохўрињо баргузор намуданд.  Кормандони китобхона дар барномаи телевизионии «Кї аз дўст бењтар?» ширкат варзиданд.

Рўзи 20- уми октябр муаррифии китоби «Ду њикоя»-и фарзанди барўманди Ватан, адиби зиндаёд Њољї Содиќ бо иштироки фарзандону пайвандони адиб ва нависандаи хушбаён Маљид Салим баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур хонандагон оиди њаёту фаъолияти Њољї Содиќ баромад намуданд.

Рўзи 7- уми декабри соли равон муаррифии китоби «Мављхез»- и шоир ва тарљумони варзида Азизмуроди Алиакбар баргузори гардид. Дар чорабинии зикргардида Шарифмуроди Исрофилниё ва Њотами Њомид ба ањли нишасти толор оид ба мазмуну муњтавои китоб маълумоти мухтасар пешнињод намуданд. Хонандагон аз ашъори шоир порчањои шеърї  ќироат намуданд.

13.Хулоса ва пешнињод:

1.Баробари тадриљан рў ба пешравї нињодани китобхона бояд сохтори он низ рушду такомул ёбад. Аз ин рў, китобхонаро низ зарур аст, ки фаъолияти љории хешро ба талаботи айём мутобиќ гардонад. Бинобар ин, аз Шумо эњтиромона хоњиш менамоем, ки дар асоси  сохтори «Консепсияи Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар» тањия шуда, фаъолият намудан мусоидат намоед, то ин ки барои бењбуд бахшидан ба кори китобхонањои бачагона ва мактабии љумњурї сањми муносиб гузошта тавонем.

2.Дар таърихи 9-декабри соли 2005 тањти № 482 аз тарафи Њукумати  Љумњурии Тољикистон  Ќарор «Дар бораи тартиби фиристодани нусхањои назоратї ва њатмии матбуоти даврї ба маќомот ва ташкилотњои дахлдори давлатї  ва  23-ноябри соли 2011 № 580 Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нусхаи њатмии њуљљатњо» ба тасвиб  расидааст. Мутаассифона дар Ќарорњои мазкур Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар ворид нашудааст ва китобхона нусхаи њатмї намегирад ва имконияти харидани њамаи китобу нашрияњои дар љумњурї ва берун аз он ба табъ расидаро надорад.  Хоњишмандем барои таѓйирот даровардан ба Ќонуни нусхаи њатмї  мусоидат намоед.

3. Таъмири пурраи бинои Китобхона ва ороиши толорњо  мувофиќи табаќабандии  синну соли хонандагон.

4. Таъмин намудани Китобхона бо таљњизотњо (мизу курсї, љевон, рафњои китобмонї ва ѓайра) вобаста ба талаботи замон.

5. Гузоштани  таблои тарѓиботии электронї дар сањни Китобхона бо маќсади љалби хонандагон ба китобу китобхона.

6. Бо мутахассисони љавон таъмин намудани китобхона аз њисоби хатмкунандагони Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо  Турсунзода ва Коллељи  љумњуриявии фарњанги  ба номи П. Бўйдоќов.

7. Ороиши сањни Китобхона ва сохтани майдончаи фароѓатї-истироњатї.

8. Таъмир ва таъмин намудани тањхонаи (махзани китобї) бинои китобхона бо таљњизоти  њавотозакунї.

9. Барои гузаронидани чорабинињои сайёр харидорї намудани  наќлиёт.

Наќшаи кории Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар барои соли равон  иљро гардид.

14. Маълумотнома оиди нишондињандањои асосии

Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи

Мирсаид Миршакар

 

Номгўй

Фонди умумї

Воридот

Шумораи хонандагон

Омаду рафти хонандагон

1

КДБЉ ба номи М Миршакар

106236

998

6292

31861

 

Љамъ:

106236

998

6292

31861

Фароњамоварии захираи китобхона:

а) Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати забони нашр.

1. тољикї                                           711

2. русї                                                242

3.узбекї                                              28

4.форсї                                               1

5. англисї                                16

Њамагї:                              998

б)Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати соња.

1. Адабиёти сиёсї  (опл)                         131

2. Табиат ва тиб                                     78

3. Техника ва  х/халќ                              8

4. Санъат ва варзиш                              16

5. Адабиёти бадеї                                  310

6. Адабиётшиноси ва ѓайра                  455

Њамагї:                                                   998

Фароњамоварии захираи китобхона аз соли 1974  то  соли  2017:

1) Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати забони нашр.

Тољикї                   21594              

Узбекї                    607

Русї                        82989                

Форсї                     453

Хориљї                  593          

Њамагї:               106236

2) Таснифи воридшавии китоб аз рўи аломати соња.

Адабиёти сиёсї                   9745

Табиат ва тиб                     4367

Техника                               1971          

Кишоварзї                          479

Санъат ва варзиш              4067         

Адабиёти бадеї                  75029

Адабиётшиносї ва ѓ.         10578

                  Њамагї:                 106236

Нишондињандаи асосии шуъбаи хизматрасонї дар соли 2017

 

       

Таснифи хонандагон

Хонанда

Ташрифоварї

Дињиши китоб

Хонандагони  синни

томактабї ва синфи 1

480

 

 

Синфи 2-4

872

 

 

Синфи 5-6

840

 

 

Синфи 7-11

995

 

 

Роњбарони хониш

534

   

Умумї:

3721

31861

11974

 

 

Нуќтањои китобдињї  дар назди мактабњо

 

Хонанда

Ташрифоварї

Дињиши китоб

       

Мактаби махсуси љумњуриявї

44

136

488

Мактаби санъати ноњияи Варзоб

154

331

1479

Њамагї:

198

467

1967

 

Дар  истироњатгоњњои беруназшањрї ва майдончањои солимгардонї

 

Хонанда

Ташрифоварї

Дињиши китоб

Дар ду басти лагерњои беруназшањрї

1268

1439

2448

Дар ду басти  майдончањои

солимгардонии назди мактабњои

шањри  Душанбе

1105

1323

2271

Њамагї:

2373

2762

4719

 

Дар давоми соли 2017 кормандони китобхона дар њудуди китобхона, нуќтањои китобдињї дар назди мактабњо ва майдончањои солимгардонї ба 6292 нафар хонанда хизмат расонидаанд, ки онњо ба китобхона 31861 маротиба ташриф оварданд ва ба онњо  11974 нусха китоб дода шуд.

Њоло захираи китобии китобхонаро 106236 нусха китоб, аз ин  105993  нусха китобњои чопї, 131 нусха бо 107 номгўй китобњои таълимї дар шакли электронї ва 112 нусха бо 110  номгўй китобњои гўё фаро гирифтааст.

Тамоми захираи  китобии  китобхона дар маљмўи фењристу картатекањо сабт шудааст. Имрўз ќариб 600  нусха  китоб дар шакли электронї нусхабардорї  карда шудааст.

 

 

 

 

15.Маълумот дар бораи кормандониКитобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар

 

 

Унвони муассиса

Шумораи кормандон

Аз љумла бо маълумоти

 

Умумї

Љавонони то синни 25-сола

Олї

Олии касбї

Миёнаи махсуси касбї

Миёнаи махсуси ѓайри касбї

Миёна

1

КДБЉ ба номи М.Миршакар

27

-

16

 

7

2

 

-

2

                  

     Директори КДБЉ

 ба номи М.Миршакар                                                Њ.Сафаров

 

 

   

 

Мирсаид Миршакар

Мирсаид Миршакар 5-майи соли 1912 дар махаллаи Синдеви нохияи Шугнони ВМКБ чашм ба олами хасти кушодааст. Соли 1993 дар синни 81 солаги вафот кардааст.

Шарикони мо!

© 2012 Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  |  Ҳамаи ҳуқуқи муаллиф маҳфуз аст
    Phone: [+ 992 37] 227-47-26  |  E-mail: info@mypage.tj  |  -- Designed by: Dodikhudoev Parviz