КИТОБХОНАИ ДАВЛАТИИ БАЧАГОНАИ ҶУМХУРИЯВИИ БА НОМИ МИРСАИД МИРШАКАР


Хуш омадед ба боргоҳи маърифат

Даcтурамали фестивал


Маълумотнома оид ба Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон»

1. Торихи фестивал

Ҳафтаи китоби кўдакон ва наврасон яке аз шаклҳои муҷтамеи (комплексии) тарғиби адабиёт маҳсуб ёфта, дар солҳои шўравӣ ба як қолаби муайян даромад. Дар солҳои бистуми асри ХХ бо номҳои «Рўзҳои китоб», «Ҳафтаи китобҳо», «Музоядаи китобхона» маълум буданд. Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (соли 1944) бо ташаббуси нависандаи рус Лев Кассил «Ҳафтаи китоби кўдакон» ба ҳукми анъана даромад. Аз солҳои 50-ум сар карда «Ҳафтаи Умумииттифоқии китоби кўдакон ва наврасон» ҳамасола дар рўзҳои таътили баҳории мактаббачагон ташкил карда мешуданд. Пас аз пош хўрдани Иттиҳоди Шўравӣ ин чорабинӣ ба гўшаи фаромўшӣ рафта буд. Хушбахтона, ин анъанаи нек бо ташаббуси Шоири маҳбуби кўдакону наврасон Наримон Бақозода, бо дастгирии молиявии Ассотсиатсияи кормандони китобхонаҳои бачагона ва мактабии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Фестивали китоб ва мусиқӣ» эҳё гардида, баъдтар бо ибтикори Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар ва бо дастгирии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Нақшаи чорабиниҳои «Барномаи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 3 марти соли 2007, таҳти №85 тасдиқ гардидааст, ворид карда шуд, ки ҳамасола таҳти унвони Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» рўзҳои 2-9 апрел дар Рўзи байналмилалии китоби кўдакон дар миқёси ҷумҳурӣ баргузор мегардад.

2. Мақсад аз баргузории Фестивал.

Тарғиб ва оммавигардонии хониш дар байни кўдакону наврасон, ҷалб намудани таваҷҷуҳи насли наврас ба китобу хониш, ба китобхона ҳамчун маркази иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ташаккули одат ва малакаҳои хониш ва дар ин замина мусоидат намудан ба такомули фарҳанги иттиллоотии кўдакону наврасон мебошад.

3. Вазифаҳои Фестивал

Умдатарин вазифаи Фестивал арљгузорї ба мероси ниёгон, арзишњои миллї ва умумибашарї, тарбияи насли наврас дар рўњияи ватандўстї, зебописандї, худшиносї, ифтихор аз Тољикистон, тарбияи њисси эњтиром нисбат ба дастовардњои замони истиќлол, муќаддасоти миллї, омодагї ба њифзи марзу буми Ватани азиз - Тољикистон мебошад. Созмондињандагони Фестивал ният доранд, ки бањри ташаккули чунин сифатњои воло дар замири кўдакону наврасон, такомули аќлу заковат ва маънавиёти онњо дар љараёни баргузории чорабинї ба иљрои вазифањои зерин таваљљўњи хоса зоњир намоянд:

- тарѓибу ташвиќи адабиёти бењтарини тозанашри илмї-оммавї, адабї, бадеї, техникї, фантастикї, инчунин адабиёти соњањои гуногуни дониш, маљаллаву рўзномањо дар байни кўдакону наврасони љумњурї;

- муаррифии бењтарин асарњои адабиёти классикї ва муосири тољик, осори намояндагони барљастаи адабиёти халќњои гуногуни љањон дар байни кўдакону наврасон;

- дастраси кўдакону наврасон гардонидани мероси таърихию фарњангии халќи тољик тавассути ташкили экскурсияњо, лексияњо, сўњбату мулоќотњо оид ба ёдгорињои таърихию фарњангї, меъморї;

- дар њамкорї бо падару модарон боз њам бењтар намудани сифати таълиму тарбияи фарзандон, баланд бардоштани њисси масъулият­шиносии волидайн нисбат ба масъалањои хониши кўдакону наврасон, ташаккули фарњанги иттилоотии онњо;

- бедор намудани майлу раѓбат ва шавќу њаваси насли наврас ба мутолиаи китоб ва чорабинињои гуногуни фарњангї;

- кашфи истеъдодњои љавон, бачагону наврасони болаёќат, аз љумла ровиёну наттоќони љавон, рассомону ихтироъкорони наврас, навќаламон, китобдўстон, кишваршиносони наврас;

- созмондињї ва баргузории чорабинињои гуногуни шавќовар барои кўдакону наврасон, љавонон (мулоќоту вохўрињо, сўњбатњо, конфронсњои хонандагон, субњи адабї, намоишњои китобї, муаррифии китобњо, мубодилањои афкор, хулосањои библиографї, викторинањо, мањфилњои гуногун, ба монанди «Фарзанди нек – боѓи падар» (бо ширкати муштараки волидону фарзандон, мураббиёну омўзгорон, адибону олимон), «Тани солим – рўњи солим», «Насли солим – љомеаи солим», «Варзишгарони навраси тољик», «Навќаламон», «Дўстдорони назми классикї», «Дўстдорони фантастика», «Дўстдорони мусиќї», «Техники љавон», «Ихтироъкори наврас», «Муњандиси љавон», «Ворисони Сино», базмњои шеъру тарона, байтбарак ва ѓайра бо иштироки олимону ихтироъкорон, шоиру нависандагон, аз љумла муаллифони китобњои бачагона, шахсиятњои барљаста илму адаби тољик, падару модарон, омўзгорону мураббиён;

- пањннамої ва дастраси кўдакону наврасон гардонидани шаклу услубњои нави хадамоти китобдорї-иттилоотї тавассути технологияи муосири иттилоотї, санљиши мањорату малакањои кор дар шабакаи интернет;

- ташкили ярмаркаи китобњои бачагона, нуќтањои китобдињї, намоишњои китобї, маводи таълимї-методї, намоишгоњи дастранљи кўдакон, рассомону ихтироъкорони наврас;

- баргузории озмунњо- «Ватанам Тољикистон» (барои кишваршиносони љавон), «Вориси Сомониён», «Ихтироъкори наврас», интернет-озмуни бачагона - «Њама чизро донистан мехоњам», «Китобдори бењтарин», «Бењтарин китобхонаи бачагона», «Бењтарин китобхонаи мактабї», «Хонандаи фаъол», «Мураббии бењтарин», «Дастони моњир», «Иншои бењтарин», «Навќалам», викторинањо – «Оё Шумо медонед?» ва муќаррар намудани љоизањои Фестивал «Ѓолиби викторина», «Барои ќироати бењтарин» (-и шеър, афсона, њикоя ва ѓайра), «Барои бењтарин намоишгоњи китоб», «Аниси хонадони мо» (барои оилањои китобдўст), «Барои тарѓиби фаъолонаи Фестивал», «Барои расми зеботарин», «Бењтарин донандаи интернет», «Барои бењтарин муаррифии китоб» ва амсоли инњо.

 

4. Тартиби баргузории Фестивал

Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» њамасолаМаълумоти рўзњои 2-9 апрел дар саросари љумњурї баргузор мегардад. Фестивал санаи 2 апрел-Рўзи байналмилалии китоби кўдакон дар толори Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар воќеъ дар шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї, 36, китобхонањои бачагонаи вилоятї ва китобхонањои марказии шањру ноњияњо, китобхонањои мактабї ба таври тантанавї оѓоз меёбад.

Љамъбасти Фестивал рўзи 9 апрел дар толори номбурда бо иштироки фаъолон, ѓолибони озмунњо, барандагони љоизањо, ањли илму адаб, намояндагони вазоратњои фарњангу маориф, васоити ахбори омма баргузор мегардад.

Бањри дар сатњи баланди ташкилию эљодї баргузор гардидани Фестивал њар сол дар назди Китобхонаи давлатии бачагонаи љумњуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Ситоди љумњуриявї ташкил карда мешавад. Ситоди мазкур фаъолияти кумитањои тадорукот, њайатњои корї ва эљодии фестивалро, ки дар вилоят, шањру ноњияњо созмон дода шудаанд, мутобиќ гардонида, ба онњо ёрии амалию методї мерасонад.

Дар вилоят ва шањру ноњияњои љумњурї бо иштироки китобдорони варзида, олимону адибон, намояндагони раёсат, шуъбањои фарњангу маориф, воситањои ахбори омма кумитањои тадорукот ва ситодњои корї созмон дода мешаванд.

Њайати корї ва эљодии Фестивал дастури методию таълимиро тањти унвони «Њафт бурљи маърифат», инчунин барномаи фестивалро дар мувофиќа бо Иттифоќи нависандагони Тољикистон, Вазорати фарњанг ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистонро тањия менамоянд.

 

Бояд тазакур дод, ки дар фестивали имсола бештар муаррифии китобњои тозанашр, рўзномаву маљаллањои бачагона ва бузургдошти адибону олимони муосири тољик ба наќша гирифта шудааст.

Барномаи фестивал
 


Барнома:
Оғози Фестивали ҷумҳуриявии
«Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»
Дар мавзӯи «Ниҳон дар сафҳаҳоят ганҷи олам»-вохӯрии адибону олимон ва мутахассисони соҳаҳои мухталиф бо хонандагон.
Рӯзи аввал: 2 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: саҳн ва толорҳои Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев
Суроға: кӯчаи Сино, 43.

Дар саҳн ва толори Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев, аз соати 1000 то 1100
- намоиши китобии «Фурӯғи субҳи доноӣ»;
- хулосаи библиографӣ доир ба намоиш;
- намоиши дастранҷи кӯдакону наврасон;
- намоиш ва фурӯши китобу рӯзнома ва маҷаллаҳои тозанашр;
- суҳбати наврасон бо адибон;
- қироати порчаҳои шеърӣ аз ашъори адибон;
- фотомонтаж - «Лаҳзаҳо аз фестивал»;
- порчаҳо аз намоишномаи «Театри давлатии ҷумҳуриявии лӯхтак»;
- порчаҳо аз намоишномаи Сирки давлатии Тоҷикистон.

 

Дар саҳн ва толори Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷўраев , соати 1100

 

1. Сухани ифтитоҳии вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиддин Орумбекзода.
2. Суханронии вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Саид.
3. Суханронии раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Меҳмон Бахтӣ.
4. Дастовардҳои фестивал дар даврони Истиқлолият: гузориши раиси Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қурбон Ғуломович.
5. Табрикоти адибон Камол Насрулло, Насим Раҷаб
6. «Гиреҳкушо» - композитсияи адабӣ – бадей.
7. «Зинати боғи кишварем» - барномаи консертии Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон».
8. Намоиши китобии «Фурӯғи субҳи доноӣ»
9. Хулосаи библиографӣ доир ба намоиш.
10. Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши дастранҷи бачаҳо;
- фотомонтаж - «Як ҳафтаи фараҳбахш»;
- намоиш ва фурӯши китобу матбуоти даврӣ.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар, идораҳои маориф ва фарҳанги шаҳри Душанбе (вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо), идораи рӯзномаву маҷаллаҳои кӯдакона, Корхонаи воҳиди давлатии таъминот ва савдои «Китоб», нашрияҳои давлатӣ ва хусусӣ, Қасри фарҳанг ва санъати ҷумҳуриявӣ-Маркази ҷумҳуриявии эстетикии кӯдакон ва ҷавонон, мактабҳои бачагонаи санъати шаҳру ноҳияҳо.

***

Идомаи барномаҳои рӯзи аввали фестивал: 2 - апрели соли 2015, соати 1400
Макон: саҳн ва толорҳои Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев

Суроға: шаҳри Душанбе, кӯчаи Сино, 43; Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар ва китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ

Тел.: 918-65-43-37, 935-65-43-37, 907-82-97-64, 93- 804-88- 49
Мавзӯъ: «Имрӯзу фардои нашриёт ва чопхонаҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Мубодилаи афкор бо иштироки мутахассисони соҳаи табъу нашр.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони Раёсати табъу нашр ва матбуоти Вазора­ти фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Азизова Г., Авғонова Ш.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65- 43-37, 907- 82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Об - сарвати бебаҳои табиат»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Ғанӣ Ҷӯразода, Маҷид Салим, Муътабари Раштӣ, Наргиси Муродалӣ, Зулфия Султонова, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика ва кормандони нашриёти «Адиб».
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон дар васфи об.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- муаррифии китобҳои Муассисаи нашриявии «Адиб»;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сат­торова А., Мирзоева Л., кормандони нашриёти «Адиб» ва шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Қасри фарҳанги ноҳияи Рӯдакӣ
Тел.: 918-61-00-32, 919 - 00 -18 - 94, 934-88-37-77,
8313721362
Мавзӯъ: «Об - сарвати бебаҳои табиат»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Насим Раҷаб, Раҳмон Бобо, Латофат Кенҷаева, Юсуфҷон Аҳмадзода, Содиқи Завқӣ, Ҷумъа Мирзо, Халифабобо Ҷумъазода, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика, кормандони нашриёти «Адабиёти бачагона».
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон дар васфи об.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Рӯдакӣ.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхонаи ноҳия;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Рӯдакӣ ва кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қ., Гуленова Б.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Китобхонаи марказӣ-шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ
Суроға: кӯчаи Н. Қарабоев, 50
Тел.: 233-66-31, 233-26- 44, 919-00-06-96
Мавзӯъ: «Об - сарвати бебаҳои табиат»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Аскар Ҳаким, Зиё Абдул­ло, Норинисо, Хиромон Неъматзода, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика, кормандони нашриёти «Ирфон».
Қироати шеърҳо аз ашъори адибон дар васфи об.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аҳмадова Ш., Шосаидова Ш, кормандони Китобхонаи марказӣ - шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ ва шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 1300
Макон: МТМУ № 90 - ноҳияи Сино.
Суроға: кӯчаи Сино, 139/1
Тел.: 951-38-05-62, 236-02-48, 919-03-35-75, 227-22-57
Мавзӯъ: «Об - сарвати бебаҳои табиат»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Тӯрахон Аҳмадхонов, Саодат Сатторӣ, Шералӣ Мӯсо, Равшани Ёрмуҳаммад, Наҷмиддин Салоҳиддинзода, Назокати Сафар, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика ва кормандони нашриёти «Маориф».
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон дар васфи об.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- муаррифии китобҳои Муассисаи нашриявии «Маориф»
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аҳмадова Н.,Қурбонова Ш., кормандони нашриёти «Маориф» ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 1330
Макон: МТМУ № 4 - ноҳияи Исмоили Сомонӣ.
Суроға: кӯчаи Беҳзод, 66
Тел.: 227-18-69, 938-29-54-78, 227-22-57
Мавзӯъ: «Об - сарвати бебаҳои табиат»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Парда Ҳабиб, Нуқраи Суннатниё, Раънои Мубориз, Субҳия, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика ва кормандони нашриёти «Истиқбол».
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон дар васфи об.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- муаррифии китобҳои Муассисаи нашриявии «Истиқбол»
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Соҳибназарова С., Муродова Х. ва шуъбаи маорифи ноҳияи Ис­моили Сомонӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 1500
Макон: Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот
Суроға: кӯчаи Н. Қарабоев, 17
Тел.: 905-01-67-67, 233–58–84, 918-65- 43-37, 227-22-57
Мавзӯъ: «Китобхонаҳои Тоҷикистон чӣ гуна бояд
бошанд?»
Мубодилаи афкор бо иштироки олимон ва мутахассисони соҳаи китобдорӣ.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
Масъулин: кормандони Муассисаи давлатии «Пажӯҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот» ва кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қ., Гуленова Б.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65- 43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши кӯдакон».
Вохӯрӣ бо адибону олимон Сироҷиддини Қосим, Бӯриев Қурбоналӣ, Шариф Комилзода, Низом Қосим, Зулфия Атоӣ, Маҳзун Аюбзода, Ҷумъа Мирзо, Халифабобо Ҷумъазода, кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони рӯзномаи «Анбоз».
Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.
Тадбирҳои аёнӣ:
-намоиши матбуоти даврии кӯдакону наврасон;
- намоиши китобии «Оила- шоҳсутуни тарбия»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: Кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сатторова А., Мирзоева Л., Гимназияи №2 барои бачаҳои болаёқат ва шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Қасри фарҳанги ноҳияи Файзобод
Суроға: ноҳияи Файзобод
Тел.: 935-31-30-53, 933-04-11-10, 93-564-76-10,
918-65-43-37
Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши кӯдакон»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Мирзо Файзалӣ, Муродалӣ Собир, Сайқали Самеъ, Ҳаким Гӯё, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова, Нуриддини Амриддин, Нурулло Норзода, Абдусаттори Раҳмон, кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони рӯзномаи «Зангӯла».
Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Файзобод.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила - шоҳсутуни тарбия»;
- шиносоӣ бо китобхонаи ноҳия;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Гу­ленова Б., Толибов Ф., шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Фай­зобод.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 1030
Макон: Қасри фарҳанги ноҳияи Восеъ
Суроға: ноҳияи Восеъ
Тел.: 904-18-66-86, 918-65-43-37
Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши кӯдакон, Муаррифии
китоби «Сарбози ҳақиқат» - и Садриддин
Ҳасанзода.»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Абдулҳамид Самадов, Саидқул Сабзаев, Мирзо Шукурзода, Ҳақназар Ғоиб, Шаҳрия, Са­дриддин Ҳасанзода, Қурбон Авғонов.

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба китоби тозанашр ва баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Восеъ.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила - шоҳсутуни тарбия»;
- шиносоӣ бо китобхонаи ноҳия;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Восеъ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: ноҳияи Сино, МТМУ № 56
Суроға: кӯчаи Ҷомӣ, 67
Тел.: 231-90-79, 93- 464- 47-74
Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши кӯдакон»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Шералӣ Мӯсо, Ҷамоли Абдулҳай, Ҳабиб Имодӣ, Ғанӣ Ҷӯразода, Содиқи Завқӣ, Бозорбой Холов кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони рӯзномаи «Гул - гул»
Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила - шоҳсутуни тарбия»;
- шиносоӣ бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аҳмадова Н., Авғонова Ш. ва кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 1200
Макон: ноҳияи Шоҳмансур, МТМУ № 29
Суроға: кӯчаи Айнӣ, 106
Тел.: 225-59-30, 905-55-99-59
Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши кӯдакон»
Вохӯрии хонандагон бо адибон Алӣ Бобоҷон, Гули Зард, Ато Мирхоҷа, Камол Насрулло, Марямбонуи Фарғонӣ, Робияи Холмир­зо, Назокати Олим, Ҳотами Ҳомид, кормандони Кумитаи кор бо за­нон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони моҳномаи «Офтобак»
Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила - шоҳсутуни тарбия»;
- шиносоӣ бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аслиева М., Пираева Х. ва кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 1300
Макон: ноҳияи Фирдавсӣ, МТМУ № 42
Суроға: кӯчаи Фирдавсӣ, 93/2
Тел.: 231-63-87, 951-38-10-42, 935-06-60-04
Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши кӯдакон»
Вохӯрии хонандагон бо адибон Хайрандеш, Зебуниссо Раҳимова, Мавлудаи Равшанёр, Сафияи Носир, Гулчеҳра Муҳаммадиева, Муҳаммадалии Аҷамӣ, кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони рӯзномаи «Ада­биёт ва санъат»
Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила - шоҳсутуни тарбия»;
- шиносоӣ бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: СМК шаҳри Душанбе, кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Нозимова М., Бобоева С. ва кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 1430
Макон: Қасри фарҳанги шаҳри Роғун
Суроға: шаҳри Роғун, кӯчаи Истиқлол, 68/1
Тел.: 907-92-42-94, 938-54-09-61, 8313-42-16-39
Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши кӯдакон»,
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Мирзо Файзалӣ, Муродалӣ Собир, Сайқали Самеъ, Ҳаким Гӯё, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова, Сафар Амирхон, Нуриддини Амриддин, Ну­рулло Норзода, Абдусаттори Раҳмон, кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони рӯзномаи «Парвин»
Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем» - барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати шаҳри Роғун.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила - шоҳсутуни тарбия»;
- шиносоӣ бо китобхонаи шаҳри Роғун;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Гу­ленова Б., Толибов Ф., кормандони шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи шаҳри Роғун.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Мактаби махсуси ҷумҳуриявӣ
Суроға: кӯчаи Турсунзода, 5
Тел.: 918-82-82-82, 223-33-62
Мавзӯъ: «Адиби накуному накукор» - бахшида ба 70 -
солагии зодрӯзи адиб, шодравон Ҳабибулло
Файзулло.
Вохӯрии хонандагон бо адибону рӯзноманигорон Муродалӣ Со­бир, Ҳаким Гӯё, Ҳотами Ҳомид, Назокати Сафар, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова, фарзандони шоир ва кормандони маҷаллаи «Истиқбол»
Суҳбат оид ба эҷодиёти адиб.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Фурӯғи субҳи доноӣ»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Му­родова Х., Карликова М. ва Мактаби махсуси ҷумҳуриявӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Қасри фарҳанги шаҳри Ваҳдат
Суроға: шаҳри Ваҳдат, кӯчаи 20-солагии Истиқлолият
Тел.: 905-50-51-53, 918- 65-17-72, 83136 22192,
935-35-10-35
Мавзӯъ: «Шоири маҳбуби халқ» - бахшида ба
80 - солагии Наримон Бақозода.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Мирзо Файзалӣ, Ка­роматулло Мирзоев, Насим Раҷаб, Равшани Ёрмуҳаммад, Нурул­ло Норзода, Абдусаттори Раҳмон, Нуриддини Амриддин, фарзанди шоир Қаҳрамон Бақозода, кормандони моҳномаи «Рангинкамон» ва рӯзномаи «Баҳори Аҷам».
Қироати шеърҳо аз ашъори адибон.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати шаҳри Ваҳдат.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Кӯдакон манбаи илҳоми ӯ»;
- шиносоӣ бо китобхонаи шаҳр;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қ. Гуленова Б., кормандони шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи шаҳри Ваҳдат.

***
Идомаи барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 1030
Макон: ноҳияи Шоҳмансур, МТМУ № 15
Суроға: кӯчаи Айнӣ, 49
Тел.: 223-16-93, 907- 80-06-53
Мавзӯъ: «Офарандаи шеърҳои асалин» - бахшида ба
65 - солагии Латофат Кенҷаева.
Вохӯрии хонандагон бо адибон Латофат Кенҷаева, Ғанӣ Ҷӯразода, Юсуфҷон Аҳмадзода, Халифабобо Ҷумъазода, Шарифи Маҳмадёр, Наргиси Муродалӣ, Зулфия Султонова ва кормандони рӯзномаи «Ан­боз»
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Машъали фурӯзон дар адабиёти кӯдакон»;
- шиносоӣ бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур ва кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Пираева Х., Қурбонова Ш.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65- 43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Ҳимматбаланде аз ошёни баланд» - бахшида
ба ёдбуди Шоири халқии Тоҷикистон Мирсаид
Миршакар.
Вохӯрии хонандагон бо фарзандони шоир.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши видеофилм оид ба ҳаёт ва фаъолияти Мирсаид Мир­шакар;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сат­торова А., Мирзоева Л. ва раёсати маорифи шаҳри Душанбе.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 1130
Макон: Китобхонаи марказӣ - шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ
Суроға: кӯчаи Н. Қарабоев, 50
Тел.: 233-66-31, 233-26- 44, 919-00-06-96

Мавзӯъ: «Меҳр меборад зи шеъри Гулназар» - бахшида
ба 70 - солагии Шоири халқии Тоҷикистон
Гулназар Келдӣ.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Меҳмон Бахтӣ, Абдулҳамид Самадов, Гулназар Келдӣ, Муҳаммад Ғоиб, Сайидалӣ Маъмур,Ҷӯрабек Муродов, Маҷид Салим, Норинисо ва кормандони рӯзномаи «Анбоз»
Қироати шеърҳо аз ашъори адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Вассофи ёру диёр»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аҳмадова Ш., Муродова Д. кормандони Китобхонаи марказӣ-шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ ва шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Шашмақом – санъати воло»
Вохӯрӣ бо адибону олимон Ҳадиса,Ҷӯрабек Муродов, Фурқат Саидов, Зубайдов Абӯбакр, ҳунармандони ансамбли «Шашмақом» - и назди Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Хулосаи библиографӣ оид ба китобҳои тозанашр.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба «Шашмақом»;
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сат­торова А., Мирзоева Л. ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: ноҳияи Рӯдакӣ, Гимназияи Абурайҳонӣ Берунӣ
Суроға: ҷамоати Чортеппа, деҳаи Арбобхотун
Тел.: 917-04-22-00, 919-27-27-44
Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Насим Раҷаб, Назокати Олим, Марямбонуи Фарғонӣ, Зулфия Султонова, Ҷумъа Мирзо, Раҳмон Бобо, Халифабобо Ҷумъазода ва кормандони рӯзномаи «Анбоз»
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Гу­ленова Б., Мирзошарифзода Ҷ. ва Гимназияи ба номи Абӯрайҳони Берунӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Хонаи фарҳанги ноҳияи Шаҳринав
Суроға: ноҳияи Шаҳринав, кӯчаи И.Сомонӣ, 32
Тел.: 95-196-65-64, 8155-31-2-30, 8155-31-7-06
Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Саидқул Сабзаев, Шаҳрия Аҳтамзод, Низом Қосим, Ҷӯра Ҳошимӣ, Мирзо Шукурзода, Муродалӣ Собир, Ҳаким Гӯё ва кормандони рӯзномаи «Боғи дониш»
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Шаҳринав.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қ., Аслиева М.,шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Шаҳринав.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Китобхонаи миллии Тоҷикистон
Суроға: кӯчаи Теҳрон, 5
Тел.: 221-04-80, 919-68-33-44
Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Гулназар Келдӣ, Маҷид Салим, Маликаи Аваз, Субҳия, Рудобаи Мукаррам, Ҳабиб Сулаймонӣ, кормандони маҷаллаи «Офтобак»
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Соҳибназарова С., Шосаидова Ш.ва шуъбаи маорифи ноҳияи Ис­моили Сомонӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1130
Макон: ноҳияи Фирдавсӣ, Гимназияи № 74
Суроға: кӯчаи Деҳотӣ, 23
Тел.: 234-19-92, 95-138-10-74
Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова, Саодат Сатторӣ, Шодибек Собиров ва кор­мандони рӯзномаи «Зангӯла»
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Но­зимова М., Муродова Х., Китобхонаи марказӣ-шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ ва шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1200
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ
Вохӯрӣ бо адибону олимон Ҷамолиддини Саидзода, Эмом Алӣ, Робияи Холмирзо, Ҳотами Ҳомид, Барнои Қодирдухт ва кормандони маҷаллаи «Истиқбол»
Хулосаи библиографӣ оид ба китобҳои тозанашр.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сат­торова А., Мирзоева Л., кормандони маҷаллаи «Истиқбол» ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1300
Макон: ноҳияи Сино, МТМУ № 89
Суроға: кӯчаи Муҳаммадиев, 17/5
Тел.: 232- 87- 81, 918-36-09-94
Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ».
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Назокати Сафар, Нуқраи Суннатниё, Равшани Ёрмуҳаммад, Юсуфҷон Аҳмадзода, Латофат Кенҷаева ва кормандони рӯзномаи «Парвин».
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аҳмадова Н., Муродова Д., СМК шаҳри Душанбе китобхона - шуъ­баи №18 ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 1400
Макон: Қасри фарҳанги шаҳри Турсунзода
Тел.: 917- 80- 39- 74, 919- 98- 33- 12, 904-07-44-67
Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Саидқул Сабзаев, Шаҳрия Аҳтамзод, Шарифаи Аъламзода, Низом Қосим, Ҷӯра Ҳошимӣ, Мирзо Шукурзода, Муродалӣ Собир, Ҳаким Гӯё ва кормандони рӯзномаи «Боғи дониш»
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати шаҳри Турсунзода.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- шиносоӣ бо китобхонаҳои шаҳри Турсунзода;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қ., Гуленова Б,шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи шаҳри Тур­сунзода.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: хиёбони Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Ҳисор дар масири таърих» - бахшида ба
3000 - солагии Ҳисори шодмон.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Алӣ Бобоҷон, Маҳзун Аюбзода, Нарзуллои Эгамзод, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова ва кормандони нашриёти «Адабиёти бачагона».
Хулосаи библиографӣ оид ба китобҳои тозаншр.
Қироати шеърҳо дар васфи Ҳисор.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сат­торова А., Мирзоева Л., шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Хонаи фарҳанги ноҳияи Варзоб
Тел.: 93- 860-01-77, 93-546-35-62,83153521014
Мавзӯъ: «Ҳисор дар масири таърих» - бахшида ба
3000 - солагии Ҳисори шодмон.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Кароматулло Мирзоев, Маҷид Салим, Ғаффоралӣ Сафар, Парда Ҳабиб, Муродалӣ Собир, Ша­рифи Маҳмадёр, Ҳаким Гӯё, Хайрандеш ва кормандони рӯзномаи
«Адабиёт ва санъат»
Хулосаи библиографӣ оид ба китобҳои тозаншр.
Қироати шеърҳо дар васфи Ҳисор.
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Варзоб.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қ., Карликова М.,шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Варзоб.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7- апрели соли 2015, соати 1200
Макон: Литсейи «Президентӣ»
Суроға: кӯчаи Шерализода, 17А
Тел.: 235-68-24, 233-66-31, 919-00-06-96
Мавзуъ: «Ҳисор дар масири таърих» - бахшида ба
3000 - солагии Ҳисори шодмон.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Равшани Ёрмуҳаммад, Азимҷон Аминов, Ҳидоятулло Раҳмонӣ, Шариф Комилзода, Қурбоналӣ Бӯриев, Саодат Сатторӣ, Шодибек Собиров ва кормандони рӯзномаи «Омӯзгор»
Хулосаи библиографӣ оид ба китобҳои тозанашр.
Қироати шеърҳо дар васфи Ҳисор.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоишҳои китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: СМК шаҳри Душанбе китобхона-шуъбаи бачагонаи №3, кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аҳмадова Ш., Авғонова Ш., шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 1300
Макон: ноҳияи Исмоили Сомонӣ, МТМУ № 52
Суроға: кӯчаи Шевченко, 109
Тел.: 227-42-84, 918-28-18-32
Мавзӯъ: «Ҳисор дар масири таърих» - бахшида ба
3000 - солагии Ҳисори шодмон.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Ато Мирхоҷа, Садридди­ни Ҳасанзода, Сафар Сулаймонӣ, Сайдалӣ Муҳиддинов, Мардонқул Ашӯров, Субҳия, Сафар Амирхон, Зиё Абдулло ва кормандони рӯзномаи «Навниҳол»
Хулосаи библиографӣ оид ба китобҳои тозаншр.
Қироати шеърҳо дар васфи Ҳисор.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Соҳибназарова С., Шосаидова Ш., шуъбаи маорифи ноҳияи Исмои­ли Сомонӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 1300
Макон: ноҳияи Фирдавсӣ, МТМУ № 30
Суроға: кӯчаи Фирдавсӣ 87/1
Тел.: 231-84-47, 95-138-10-30, 91-900-82-22
Мавзӯъ: «Ҳисор дар масири таърих» - бахшида ба
3000 - солагии Ҳисори шодмон.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Ҳадиса Қурбонова, Ро­бияи Холмирзо, Тӯрахон Аҳмадхонов, Рафоҳат, Норинисо ва кор­мандони рӯзномаи «Зангӯла»
Хулосаи библиографӣ оид ба китобҳои тозаншр.
Қироати шеърҳо дар васфи Ҳисор.
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ бо унвони «Ҳисори зарнисор»;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Нози­мова М., Мирзошарифзода Ҷ., шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 1400
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Рӯзномаи дӯстдоштаи мо» - бахшида ба
85 - солагии таъсисёбии рӯзномаи
«Ҷавонони Тоҷикистон».
Вохӯрӣ бо адибону олимон Раънои Мубориз, Хиромон Неъ­матзода, Мурод Муродӣ, Қурбон Хоҷаев ва кормандони рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон»
Тадбирҳои аёнӣ:
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши матбуоти даврӣ;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сат­торова А., Мирзоева Л., шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи ҳафтуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯъ: «Иди Зафар муборак» - маҳфили адабӣ бахшида
ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.
Вохӯрии хонандагон бо иштирокчиёни ҶБВ, адибону олимон Алӣ Бобоҷон, Ғанӣ Ҷӯразода, Шаҳрия Аҳтамзод ва кормандони рӯзномаи «Паёми Душанбе».
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Сат­торова А., Мирзоева Л., шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 1100
Макон: Китобхонаи марказии ноҳияи Ҳисор
Суроға: ноҳияи Ҳисор, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 6 А
Тел.: 227-31-37, 985-52-89-89, 8313926791
Мавзӯъ: «Иди Зафар муборак!» - маҳфили адабӣ бахшида
ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Гулназар Келдӣ, Карома­тулло Мирзоев, Муродалӣ Собир, Ҳидоятулло Раҳмонӣ, Мардонқул Ашӯров, Ҳаким Гӯё, иштирокчиёни ҶБВ ва кормандони рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон»
«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Ҳисор.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қ., Муродова Д.,шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Ҳисор.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи ҳафтуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 1200
Макон: ноҳияи Шоҳмансур, МТМУ № 71
Суроға: кӯчаи Айнӣ, 265/1
Тел.: 95-117-27-38, 95-115-18-71, 907-23-64-10,
917-16-33-79
Мавзӯъ: «Иди Зафар муборак!» - маҳфили адабӣ бахшида
ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Сафар Амирхон, Маликаи Аваз, Ҳабиб Имодӣ, Ҳанифаи Муҳаммадохир, иштирокчиёни ҶБВ ва кормандони рӯзномаи «Парвин».
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Пи­раева Х., Аслиева М., шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи ҳафтуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 1200
Макон: ноҳияи Сино, МТМУ № 66
Суроға: кӯчаи Маяковский, 6/4
Тел.: 236-35-19, 900-91-09-81
Мавзӯъ: «Иди Зафар муборак!» - маҳфили адабӣ бахшида
ба истиқболи 70 – солагии Рӯзи Ғалаба.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Ҳикмат Раҳмат, Давлат Сафар, Робияи Холмирзо, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова, иштирокчиёни ҶБВ ва кормандони рӯзномаи «Баҳори Аҷам».
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Аҳмадова Н., Муродова Д.,шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.
***
Идомаи барномаҳои рӯзи ҳафтуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 1200
Макон: ноҳияи Исмоили Сомонӣ, МТМУ № 6
Суроға: кӯчаи Шоҳтемур 77
Тел.: 221-14-92, 951-37-13-94
Мавзӯъ: «Иди Зафар муборак!» - маҳфили адабӣ бахшида
ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.
Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Ҷамоли Абдулҳай, Са­дриддини Ҳасанзода, Амирхони Аҳмадхон, иштирокчиёни ҶБВ ва кормандони рӯзномаи «Адабиёт ва санъат»
Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.
Тадбирҳои аёнӣ:
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.
Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Соҳибназарова С., Бобоева С., шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ.
***
Дар вилоятҳои ҷумҳурӣ

Вилояти Суғд, рӯзҳои 2-8 апрел
Адибону олимон: Аҳмадҷони Раҳматзод, Наимҷон Назирӣ, Муҳиддин Хоҷазод, Муҳаммад Субҳон, Азизи Азиз, Рӯзибой Мавлон­зода, Фарзона, Гулнора Усмонова, Гулноз, Равшан Замир, Усмонҷон Ғаффоров, Усмон Ғолиб, Сайдалӣ Ҷило, Неъмат Оташ, Саиднабӣ Надимӣ, Ният Ҳаёт, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Маҳкам Пӯлод, Мубинҷон Юсуфов, Дадохони Эгамзод, Мӯҳсин Аминзода, Матлуба Ёрмирзоева, Маъруф Бобоҷон.

Вилояти Хатлон минтақаи Қӯрғонтеппа, рӯзҳои 2-8 апрел
Адабону олимон: Салоҳиддини Садриддин, Абдуқаҳҳори Қосим, Миралӣ Салимов (Озар), Ҳасанбой Ғоибов, Ғаффоралӣ Сафар, Зариф Ибод, Офоқ, Рустами Хомарахш, Шабафрӯз.

Минтақаи Кӯлоб рӯзҳои 2-8 апрел:
Фархунда, Сайфиддинова Ҳафиза, Бахтиёр Муртазоев, Ҳақназар Ғоиб, Файзи Ашур, Хосият Вализода, Сулаймон Султон, Алимуҳаммад Муродӣ, Абдулҳай Қаландар, Саид Раҳмон.

Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, рӯзҳои 2-8 апрел
Бо иштироки аҳли илму адаб Тайғун Бозор, Лутфишоҳи Додо, Лаълҷубаи Мирзоҳасан, Кӯйбеки Шарифзод, Руқияи Давроншоҳ, Гулнисо Ризвоншоева, Анвари Андаробӣ, Алидод Чароғабдулов, Зарнигор Муборакшоева.

 

 

 

 


дастур ва мақолаҳо аз рӯзномаву маҷаллаҳо оиди фестивал дар соли 2015

1. Аз китоб ояд ба дил нуру сафо (бахшида ба Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»): дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯён ва созмондиҳандагони Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»/ Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Авғонов Қурбон; Муҳаррир Садриддин Ҳасанзода; Зери назари Сайфиддин Назарзода; Масъули чоп Сатторова Азизмоҳ.- Душанбе: Истеъдод, 2015. – 208 с.
2. Тошбеков, М.Фестивал дар тарғиби китоб [Матн ва расм]: Дар Китобхонаи давлатии бачагонаи ба номи М.Миршакар таёриҳо ба фестивали китоби кӯдакону наврасон // Паёми Душанбе .-2015.-20 феврал
3. Азизов, Ҳ. Рӯе, ки нагардад зи касе, рӯи китоб аст [Матн ва расм]: 26-27 феврал дар Китобхонаи бачагонаи М. Миршакар семинарии ҷумҳуриявии кормандони китоб-хонаҳои ҷумҳурӣ, таҳти унвони «Рӯе, ки нагардад зи касе, рӯйи китоб аст бахшида ба фестивали китоби кӯдакону наврасон // Ҷавонони Тоҷикистон.-2015.-5 март
4. Авғонов, Қурбон.Фестивали китоб- иди кӯдакону наврасон [Матн ва расм]: Директори Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи М. Миршакар // Баҳори Аҷам. -2015.-20 март
5. Гуленова, Б. Аз китоб ояд ба дил нуру сафо армуғон ба китобдорон [Матн ва расм]: Муовини директори Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номиМ. Миршакар // Баҳори Аҷам. -2015. -20 март
6. Нуриддин, А. Омодагиҳо ба фестивали китоб [Матн ва расм]: Дар Китобхонаи давлатии бачагонаи ба номи М.Миршакар таёриҳо ба фестивали китоби кӯдакону наврасон // Паёми Душанбе .-2015.-27 март
7. Муҳаббати, Юсуф. Сабақе аз диёри қаҳрабо [Матн ва расм]: Сӯҳбат бо ишти­рок­чии фаъоли фестивали китоби кӯдакону наврасон Алӣ Бобоҷон // Баҳори Аҷам .-2015 .- 20 март
8. Раҳматов,М. Аз китоб ояд ба дил нуру сафо Китоб омӯзгори рӯзгор аст. Рафиқи меҳрубону ғамгусор аст [Матн]: Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон // Шаҳриёр .-2015 .-21март
9. Каримзода, Б.Ҷашнвораи китоби бачаҳо [Матн ва расм]: Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон // Садои Мардум .-2015 .- 4 апрел
10. Назаров, Э. Оғози Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон [Матн ва расм]: Фестивал // Ҷумҳурият .-2015 -.4 апрел
11. Ибодуллоҳи, Т. Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасон» [Матн ва расм]: Фестивал // Минбари Халқ .-2015.- 1 апрел
12. Аминиён, С. Ҷашни рӯзномаи дӯстдоштаи ҷавонон [Матн ва расм]: Дар Китобхонаи бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи М.Миршакар Ба ифтихори 85 – солагии “Ҷавонони Тоҷикистон“ маҳфили адабӣ бо адибон ва хонандагон баргузор гардид // Ҷавонони Тоҷикистон .-2015.- 9 апрел
13. Раҳимҷонов, Х. Китоб маънидеҳу нурбахши рӯзгори мост [Матн ва расм]: Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон // Баҳори Аҷам .-2015 .- 7 апрел
14.Як ҳафтаи фараҳбахш [Матн ва расм]: Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон // Баҳори Аҷам .-2015 .- 7 апрел
15. Азизов, Ҳ.Ҷалби наврасон ба китобхонӣ [Матн ва расм]: Фестивал // Ҷавонони Тоҷикистон .-2015.- 9 апрел
16. Ҳотами, Ҳ. Маҳфили адиб [Матн]: Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дар ноҳияи Восеъ // Омӯзгор .-2015 .- 10 апрел
17. Дилафрӯз, Қурбонӣ. Ҷашни маърифату хирадварзӣ [Матн ва расм]: Қайдҳо аз Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон // Омӯзгор .-2015 .- 17 апрел.- С.6.
18. Шариф, Абдулҳамид. Завқи китобхонӣ [Матн]: Қайдҳо аз Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб // Омӯзгор .-2015 .- 17 апрел.- С.16.
19. Раҳимҷонов, Х. Рӯйи китоб рӯйи, ки нагардад зи касе [Матн ва расм]: Фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон // Баҳори Аҷам .- 2015 .- 14 апрел
20. Шарифов, Д. Ҳафтаи китоб дар Хатлон [Матн]: Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дар толори китобхонаи вилояти Хатлон ба номи Шамсиддин Шоҳин // Баҳори Аҷам .- 2015 . - 14 апрел
21. Нуру сафои дил [Матн ва расм]: Фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дар шаҳри Хоруғ // Баҳори Аҷам .- 2015 . - 14 апрел
22. Анҷоми фестивал [Матн]: Анҷоми фестивал дар толори Филармонияи давлатии А. Ҷураев // Адабиёт ва Санъат .-2015.-16 апрел
23. Аминиён, С.Ҷашни рӯзномаи дӯстдоштаи ҷавонон [Матн ва расм]: Дар Китобхонаи бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи М.Миршакар. Ба ифтихори 85 – солагии “Ҷавонони Тоҷикистон“ маҳфили адабӣ бо адибон ва хонандагон баргузор гардид // Ҷавонони Тоҷикистон .-2015.- 9 апрел
24. Қурбонӣ Д. Ҷашни маърифату хирадварзӣ [Матн ва расм]: Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон // Омӯзгор .-2015 .-17 апрел
25. Фестиваль закрылся, а книга ждет вас! [Текст и фото]: Ниделя детской книги // Народная Газета .-2015.- 15 апреля

 

     Аз китоб ояд дар дил нури сафо

Мирсаид Миршакар

Мирсаид Миршакар 5-майи соли 1912 дар махаллаи Синдеви нохияи Шугнони ВМКБ чашм ба олами хасти кушодааст. Соли 1993 дар синни 81 солаги вафот кардааст.

Шарикони мо!

© 2012 Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  |  Ҳамаи ҳуқуқи муаллиф маҳфуз аст
    Phone: [+ 992 37] 227-47-26  |  E-mail: info@mypage.tj  |  -- Designed by: Dodikhudoev Parviz