КИТОБХОНАИ ДАВЛАТИИ БАЧАГОНАИ ҶУМХУРИЯВИИ БА НОМИ МИРСАИД МИРШАКАР


Хуш омадед ба боргоҳи маърифат

Чорабиниҳо

 

 

 

ВАЗИФАЊОИ АСОСИИ КИТОБХОНА  ДАР СОЛИ 2019

 

Китоб азизтарин ва писандидатарин ганљинаи фарњангї, кушояндаи гирењи муаммоњо, анису њамдами ќалбњо ва бахшандаи маърифат мањсуб ёфта, Китобхона њамчун муассисаи иттилоотї, тарбиявї, фарњангию  маърифатї дар баланд бардоштани руњияи насли башар сањми босазо мегузорад.

Кормандони Китобхонаи давлатии  бачагонаи љумњуриявии  ба номи Мирсаид  Миршакар бо як њисси баланди масъулиятшиносї, бањри баланд бардоштани маънавиёту дониш, фањмишу идрок, худшиносию мењанпарастии насли наврас тамоми имкониятњои мављударо мавриди истифода ќарор дода, тавассути захираи китоб дар тарѓиби дастовардњои  Истиќлолияти миллї ва арзишњои фарњангии кишвар, мероси баландѓояю гаронбањои адабию илмии ниёгон сањм  мегузоранд.

Дар тарѓибу ташвиќи Ќонун, Ќарор, дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, дар хизматрасонии китобї ва дар ташкили чорабинињои фарњангию тарбиявї эътибори аввалиндараља дода, иљрои чунин корњоро зарур мешуморанд:

1.Тањлили наќшањои љорї ва њисоботи китобхонањои бачагонаи љумњурї, дар асоси онњо тањия намудани  тавсияњои методию библиографї бањри бењбуди фаъолияти минбаъдаи онњо.

2. Тибќи наќша ба роњ мондани такмили фонди китобии китобхона.

3. Зиёд намудани теъдоди хонандагон аз њисоби мактаббачагон, донишљўёни муассисањои таълимии кишвар ва роњбарони хониш.

4. Ќонеъ намудани талаботњои иттилоотии  хонандагон.

5. Тарѓиби фонди китобии китобхона, истифодабарии самараноки дастгоњи маълумотдињию библиографї ва  баргузории чорабинињои оммавї.

6. Такмили дониши касбии кормандони китобхона.

7. Дар давоми сол баргузор намудани семинар ва машѓулиятњои амалию назариявї.

8. Њамоњангсозии  фаъолияти китобхона  бо таълимгоњњои олию миёнаи кишвар.

9. Обуна шудан ба матбуоти даврї.

10. Санљиш ва тањлили фонди китобии китобхона.

11. Барои пуррагардонии махзани китобхона ба роњ мондани њамкорї бо Корхонаи воњиди давлатии таъминот ва савдои китоб, муассисањои нашриявии мамлакат  ва мамлакатњои ИДМ.

12. Хориљ намудани китобњои фарсудаву мазмунан куњнашударо аз фонди китобии китобхона.

13. Омода намудани дастурњои библиографии љории соњавї ва тарљеи (ретроспективї) барои хонандагони китобхонањо.

14. Таъсиси бахшњои китобдињї дар назди муассисањои тарбиявии бачагона ва муассисањои беруназмактабї (кўдакистонњо, истироњатгоњњои тобистона, беморхонањои бачагона ва  муассисањои дигар).

15. Расонидани ёрии амалї-методї бањри созмондињии хадамоти китобї, бењтар намудани сифату самарабахши фаъолияти китобхонањои бачагонаи љумњурї.

16. Њамоњангсозии робита  бо муассисањои иттилоотї, таълимию  фароѓатї, эљодию илмї,  ташкилотњои байналмилалї ва бо  ёрии онњо баргузор  намудани чорабинињо.

17. Бахшида ба санањои муњими таърихї ва љашнворањо доир намудани чорабинињои гуногуни оммавї.

18. Мувофиќ  намудани фаъолияти китобхона ба шароиту талаботи иќтисоди бозорї,  хариди китобњо, маълумотномањо ва дастурњои библиографї ба забони тољикї, дарёфти захирањои иловагии  молиявї.

19. Љалб намудани хонандагон ба китобхона бо маќсади баланд бардоштани  ташаккули љањонбинї, такомули маънавї ва талабот нисбат ба иттилоот.

20. Такмили дастгоњи маълумотдињї библиографии китобхона.

21. Гузаронидани семинар-тренингњо бо китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии Љумњурии Тољикистон.

21. Баланд бардоштани савияи дониши касбии  кормандони китобхона тавассути техника ва технологияи китобдорї (компютер, барномаи «Ирбис», фењристи электронї).

22. Тањияи  фењристи электронї.

23. Ворид намудани маводњои нав ба сайти китобхона.

24. Баргузор намудани Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон».

25. Баргузор намудани озмуни љумњуриявии «Библиомарафон».

26. Баргузор намудани озмуни љумњуриявии «Китобхони бењтарин».

27. Иштирок дар намоишгоњи нуњуми байналмилалии «Китоби Душанбе».

28. Муаррифии китобњои тозанашр ва падидањои нави фарњангї.

29.Тарѓиби китобхона тавассути васоити ахбори омма ва вараќањои иттилоотї.

ШУЪБАИ ПУРРАКУНЇ ВА КОРКАРДИ АДАБИЁТ

            Аз љумлаи  шуъбаи муњими китобхона буда, вазифаи он интихоб ва  коркарди китоб мебошад.

Дар ин самт вобаста ба шароити мављуда, алалхусус вазъи молиявии китобхона,  ёрию мадади Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо муассисањои таълимї, иттилоотї, таълимию фароѓатї, эљодию илмї ва ташкилотњои байналмилалї чунин корњо ба наќша гирифта шудаанд:

1.Сариваќт дастрас намудани нашрияњои даврї ва китобњои тозанашр.

2.Дарёфт намудани китобњои  бачагонае, ки солњои пеш ба забони  тољикї  нашр  шудаанд ва дар шакли электронї  нусхабардорї намуда, ба сайти китобхона  ворид кардан.

3.Баррасии адабиёти нави ба китобхона воридшаванда ва љобаљогузории он дар фонди захиравии китобхона.

4.Тањриру ворид сохтани баргањои нав ба фењрист ва картотекањои китобхона.

            5.Таъсис додани абонементи байникитобхонавї бо дигар китобхонањои љумњурї.

6.Тоза кардани захираи китобхона аз адабиёти куњнашуда ва тањияи аснод оид ба онњо.

7. Идомаи тањияи   фењристи электронї.

8. Расондани ёрии методї ба китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии Љумњурии Тољикистон.

 

ШУЪБАИ ХИЗМАТРАСОНЇ

Яке аз  воситаи муњими бањрабардорї  аз китобхона хониш аст. Танзими оќилонаи хониш, роњнамоии он ба манфиати шањрвандон ва љомеа хело зарур аст. Вазифаи шуъба љалби њарчи бештари хонандагон ба китобхона аст. Бо ин маќсад кормандони шуъбаи хизматрасонї иљрои чунин корњоро зарур мешуморанд.

1. Баргузории фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон».

2.Баргузор намудани озмуни љумњуриявии «Библиомарафон» тањти унвони «Њамнишине бењ аз китоб махоњ».

3. Баргузор намудани озмуни љумњуриявии «Китобхони бењтарин».

4. Иштирок дар Намоишгоњи нуњуми байналмилалии «Китоби Душанбе».

            5. Робита бо муассисањои иттилоотї, таълимию  фароѓатї, эљодию илмї, ташкилотњои байналмилалї ва дар њамкорї  бо онњо баргузор намудани чорабинињо.

            6.Љалб намудани хонандагон ба китобхона.

            7.Ташкил намудани намоишњои китобї дар истироњатгоњњои тобистона ва  муассисањои таълимї.

            8. Айёми таътили тобистона дар  истироњатгоњњои беруназшањрї таъсис додани «Китобхонаи сайёр».

            9.Вохўрї бо истироњаткунандагони истироњатгоњњои берун аз шањрї ва майдончањои солимгардонии назди мактабњо.

10.Бо назардошти барномањои таълимии мактабњои таълимоти њамагонї кўмак расонидан ба мактаббачагон, омўзгорон ва дигар  роњбарони хониш.

11. Љоннок намудани хадамоти китобдорї дар байни  хонандагони синни томактабї. Њарчи бештар љалб намудани тарбиятгирандагони   кўдакистонњои шањри Душанбе ба китобхона ва расонидани ёрии амалї- методї  ба ин муассисањо.

12. Бењтар намудани самтњои асосии фаъолияти  китобхона барои дар руњияи созандагї, худшиносиву ифтихори миллї, вањдату ягонагї, пос доштани муќаддасоти Ватан, эњтироми суннату оинњои милливу умумибашарї тарбия намудани насли наврас.

13.Кор бо хонандагони ќарздор.

14.Дар њамкорї бо китобдорони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии  шањри Душанбе бахшида ба санањои муњими таърихї ва љашнворањо доир намудани чорабинињои гуногуни оммавї.

15.Таќсими рўйхати тавсиявии «Китобњои нав» ба муассисањои таълимї.

16.Ташкили саёњатњои мактаббачагони пойтахт ба китобхона.

17.Истифодаи ресурсњои Интернет барои ќонеъ гардонидани иттилоотии хонандагон.

Нишондињандањои асосї барои соли 2019

           

       Номгўй                            

Наќшаи с. 2018

   Иљроиш дар с.2018      

Наќшаи  с. 2019

Захираи китоб

107238

   108061                                                                                                                                                                              

 109911

Миќдори воридот дар  давоми сол

2000

    1825

 1850

Миќдори китобњои хориљ

-

    -

 -

Шумораи хонандагон

6450

    9914

 9960

Дињиши китоб

19200

    19605

 19750

Миќдори омаду рафти хонандагон

36250                               

     56518

  57000

Мутолиаи миёна

2,98

     1,97

  1,98

Гардиши китоб

0,16

     0,18

  0,18

Таъмини китоб ба хонандагон

16,8

     10,8

  11

Нуќтањои китобдињї

3

     2

 

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч О Р А Б И Н И Њ О И    Ф А Р Њ А Н Г Ї

 

Номгўи чорабинињо

Шакли чорабинињо

Макон

Таърихи

      рўз

 Шахсони масъул

1

 «Паём-муждаи фардои дурахшон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Азизова Г.

2

«Фархундапай»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Нозимова М.

3

«Бињишти бебањої, Тољикистон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Назаров Ф.

4

«Силсилаи мактаб сарчашмаи матлаб»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Соибназарова С.

5

«Барои шумо хурдтаракон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Авѓонова Ш.

6

 «Весёлые чтение в детской библиотеки»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Юсупова М.

7

«Аз он фахрем, ки шоирњо ба мисли Миршакар дорем»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Пираева Х.

8

«Аз хандаи кўдакон љањон механдад»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Бобоева С.

9

«Аз фестивал то фестивал»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ањмадова Н.

10

«Об - сарчашмаи њаёт»

Дањсолаи байналимилалии амал «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Толибов Ф.

11

«Сайёњї- муаррифгари тамаддуни диёр»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Давлатова Х.

12

«Ќањрамонони халќи тољик»

Намоиши китобї,  лавња 

КДБЉ

Доимї

Ѓарибмамадова Ш.

13

«Ќањрамонони Тољикистон»

Лавња

КДБЉ

Доимї

Одинабеков У.

14

«Адибони дўстдоштаи шумо бачањо»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Шуъбаи пурракунї

15

«Китобњои тозанашр»  

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ќамарова Л.

16

«Дар мењмонии соњибљашн»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Ќаландарова Ш.

17

«Роѓун- кохи нури Тољикистон»

 

 

 

Муродова Д.

18

 «Барои Шумо волидайни азиз»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Раупова Д.

19

«Табиат- нерўи инсоният»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Мирзоева Л.

20

« Китобчањои нахустини ман»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Шосаидова Ш.

21

«Матбуот- нерўи тавонои љомеа»

Намоиши матбуоти тозанашр

КДБЉ

Доимї

Ањмадова Ш.

22

«Мероси ниёгони мо»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Муродова Х.

23

«Њунар - сарчашмаи саодатмандї»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Бобоева Х.

24

«Адибони љањон барои кўдакон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Каримова Б.

25

«Библиотека мировой литературы»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Азизова Г.

26

«Њамсуњбати ширинзабон»

Намоиши китобї

КДБЉ

Доимї

Нозимова М.

27

«Маърифатомўз» (бахшида ба 55-солагии зодрўзи шоира Субњия Зоњидова)

Намоиши китобї, вохўрї

КДБЉ

02.01.

Назаров Ф.

28

«Китоб оинаи фазлу камол»

Намоиши васеи китобї

КДБЉ

03.01.

Шуъбаи хизматрасонї

29

«Сухангустар» (бахшида ба 90-солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Ѓаффор Мирзо)

Суњбат,  намоиши китобї

 КДБЉ

04.01.

Соибназарова С.

30

«Њомию вассофи Ватан» (бахшида ба 95- солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Абдуљаббор Ќањњорї)

Суњбат,  намоиши китобї

 КДБЉ

07.01.

Авѓонова Ш.

31

 «Аз сўхтор њазар»

Суњбат

КДБЉ

09.01.

Раупова Д.

32

Фаъолияти Китобхона дар соли 2018

Тасдиќи наќшаи кории китобхона барои соли 2019

КДБЉ

10.01.

 Раёсати китобхона

33

«Сарроф» (бахшида ба 65- солагии зодрўзи адиб Муњаммадалии Аљамї)

Суњбат, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

16.01.

Юсупова М.

34

«Махзани ганљи муќаддас» (бахшида ба 45-солагии таъсисёбии КДБЉ ба номи Мирсаид Миршакар)

 Конфронси илмї- назариявї, суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

22.01

Раёсати китобхона

35

«Рафт аз дидаву дар дил љояш» (бахшида ба 70- солагии зодрўзи нависанда Тољинисо Султонї)

Суњбат

КДБЉ

23.01.

Пираева Х.

36

«Љашни Сада љашни чиллаи хуршед» (бахшида ба иди Сада)

Суњбат, мањфили адабї

КДБЉ

25.01.

Раёсати китобхона

37

«Боѓистони маърифат»

Саёњати хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи  умумии шањри Душанбе

КДБЉ

29.01.

Шуъбаи хизматрасонї

38

«Ситораи сањна» (бахшида ба 95- солагии зодрўзи сароянда, Њунарпешаи халќии ИЉШС Њанифа Мавлонова)

Суњбат

КДБЉ

30.01.

Бобоева С.

39

«Равшангари дунёи атфол» (бахшида ба 70-солагии зодрўзи адиб Мањбуба Неъматзода)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

05.02.

Ањмадова Н.

40

«Садранга пуфак бањри Юсуфак» аз китоби Латофат Кенљаева

Хониши баланд

КДБЉ

08.02.

Давлатова Х.

41

«Афсонањои дилнишин»

Бозї бо истифодаи бозичањо

КДБЉ

11.02.

Ѓарибмамадова Ш.

42

«Нози гулњо» 

Муаррифии китоби Муистон Азизова

КДБЉ

13.02.

Юсупова М.

43

«Китоб- дўсти беѓараз» (бахшида ба Рўзи байналмилалии таќдими китоб)

Намоиши васеи китобї

КДБЉ

14.02.

Одинабеков У.

44

«Агар умр вафо мекард…» (бахшида ба ёдбуди шоир Ѓоиб Сафарзода)

Мањфили  адабї, намоиши китобї

КДБЉ

15.02.

Раёсати китобхона

45

«Фестивал - кашшофи падидањо»

Намоиши видеофилм аз фестивали «Њафтаи китоб»

КДБЉ

18.02.

Толибов Ф.

46

«Сипари боэътимод» (бахшида ба Рўзи Артиши  миллї)

Суњбат, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

21.02.

Ќамарова Л.

47

«Ќоидањои њаракат дар роњ»

Вохўрии кормандони БДА бо хонандагон, намоиши китобї

КДБЉ

22.02.

Раёсати китобхона

48

«Китоб равшангари дилњо» (бахшида ба  баргузории Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»

Семинари љумњуриявї

КДБЉ

27-28.02.

Раёсати китобхона

49

«Бањоро, аз рухат манзар гирифтам»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

01.03.

Ќаландарова Ш.

50

«Осмони пурљилоям модарам» (бахшида ба Рўзи модарон)

Мањфили адабї, намоиши китобї

КДБЉ

05.03.

Муродова Д.

51

«Ахтари тобони адаб» (бахшида ба 85 - солагии зодрўзи Нависандаи халќии Тољикистон Шодон Њаниф)

Суњбат

КДБЉ

07.03.

Ањмадова Н.

52

«Кашшофи марвориди сухан»

Муаррифии куллиёти Ќувват Холов

КДБЉ

08.03.

Юсупова М.

53

«Минбари халќ» (бахшида ба Рўзи матбуоти тољик)

Намоиши матбуоти даврї

КДБЉ

11.03.

Мирзоева Л.

54

«Эй тозаљањони дил, Наврўз љањонї шуд» (бахшида ба љашни Наврўзи байналмилалї)

Суњбат,намоиши китобї,  мањфили шеъру тарона

КДБЉ

13.03.

Раупова Д.

55

«Наврўз расиду шоду хуррам гаштем»

 

Мањфили  адабї  бо иштироки хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи  умумии шањри Душанбе

КДБЉ

14.03.

Раёсати китобхона

56

«Тараннум мекунад њар дам Ватанро» (бахшида ба 65 - солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Муњаммад Ѓойиб)

Вохўрї, намоиши китобї, мањфили адабї

КДБЉ

15.03.

Шосаидова Ш.

57

«Фарњанг василаи муњими дўстии халќњо» (бахшида ба Рўзи фарњанг)

Намоиши васеи китобї, суњбат

КДБЉ

19. 03.

Ањмадова Ш.

58

«Об сафобахши зиндагии башарият» (бахшида ба Рўзи љањонии об)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

20.03.

Муродова Х.

59

«Бонуи китобдор» (бахшида ба 105 - солагии зодрўзи китобдори хизматнишондодаи ЉШС Тољикистон, яке аз поягузорони библиографияи миллии тољик Саодат Икромї)

Суњбат

КДБЉ

21.03.

Бобоева Х.

60

«Фарњангсолор» (бахшида ба 115- солагии зодрўзи драматург, Ходими шоистаи Тољикистон Муњиддин Аминзода)

Суњбат

КДБЉ

22.03.

Каримова Б.

61

«Рафту аз вай монд назми безавол» (бахшида ба 70-  солагии зодрўзи шоира Норинисо)

Намоиши китобї

КДБЉ

25.03.

Нозимова М.

62

«Китобакам бемор шуд»

Кори амалї

КДБЉ

26.03.

Назаров Ф.

63

«Офтобак ва момохолак»

Хониши баланд

 

27.03.

Соибназарова С.

64

«Орифи бузург» (бахшида ба 260 - солагии зодрўзи шоири классики тољик Шамсиддин Шоњин)

Суњбат

КДБЉ

29.03

Авѓонова Ш.

65

«Кашшофи падидањои умедбахш»   бахшида ба   оѓози Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»

Намоиши васеи китобї, вохўрї

 

КДБЉ

02. 04.

 Раёсати китобхона

66

«Нурбахш» бахшида ба кушодашавии агрегати НБО-Роѓун 

Мањфили адабї

н. Сино

03.04.

Раёсати китобхона

67

«Ватан сар мешавад аз гоњвора» бахшида соли    рушди дењот

Мањфили адабї

н. Фирдавсї

04.04.

Раёсати китобхона

68

«Муррабии беминнат»     муаррифии китоби тозанашри нависанда Муњаббати Юсуф «Вафодор»

Мањфили адабї

н. И. Сомонї

05.04.

Раёсати китобхона

69

«Мањбуби дили атфол»   бахшида ба 70 - солагии зодрўзи адиб Мањбуба Неъматзода

Мањфили адабї

н. Шоњмансур

06.04.

Раёсати китобхона

70

«Об - муъљизаи њаёт»

Мањфили адабї

Мактаби мусиќии ба номи М. Атоев

07.04.

Раёсати китобхона

71

«Дарёдил» бахшида ба 75 - солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Сайидалї Маъмур

Мањфили адабї

КДБЉ

08.04.

Раёсати китобхона

72

«Њафтае пур аз хотироти рангин» бахшида ба љамъбасти Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»

Намоиши васеи китобї, вохўрї

 

ДДФСТ ба номи М.Турсунзода

09.04.

Раёсати китобхона

73

«Коинот - асрори бешумор» (бахшида ба Рўзи кайњонавардон)

Намоиши китобї,

хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

11.04.

Пираева Х.

74

«Њазорон шеър андар синааш рафт» (бахшида ба 120 - солагии зодрўзи шоир Пайрав Сулаймонї)

Намоиши китобї,

хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

15.04.

Ањмадова Н.

75

«Дилбастаи дунёи атфол» (бахшида ба 105 - солагии зодрўзи адиб Болтаќул Диёрї)

Суњбат

КДБЉ

16.04.

Давлатова Х.

76

«Вассофи њаёти рангин» (бахшида ба 105- солагии зодрўзи адиб ва драматург, Нависандаи халќии Тољикистон Фотењ Ниёзї)

Намоиши китобї,

хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

17.04.

Одинабеков У.

77

«Душанбе - шањри орзуњо»

Намоиши китобї, хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

19.04.

Ѓарибмамадова Ш.

78

«Замин сайёраи мо» (бахшида ба Рўзи байналмилалии Замин)

Суњбат,  намоиши китобї

КДБЉ

22.04.

Толибов Ф.

79

«Тољикистон- сарзамини ёдгорињои бостонї» (бахшида ба Рўзи байналмилалии њифзи ёдгорињои таърихї, меъморї ва фарњангї)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

24.04.

Раёсати китобхона

80

«Дунёи бачањо»

Муаррифии китоби тозанашри Гулчењра Муњаммадиева

КДБЉ

25.04.

Ќамарова Л.

81

«Чиро бояд хонд?»

Бо истифода аз китобњои гўё

КДБЉ

26.04

Ќаландарова Ш.

82

 «Нашъа - душмани тан» (бахшида ба нашъамандї)

Вохўрї, намоиши китобї, хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

29.04.

Раёсати китобхона

83

«Мењнат шараф аст» (бахшида ба рўзи якдилии мењнаткашон)

Суњбат

КДБЉ

30.04.

Муродова Д.

84

«Бо бачањо буду бо мењри онњо даргузашт» (бахшида ба 95 - солагии зодрўзи адиб Болта Ортиќов )

Суњбат

КДБЉ

01.05.

Мирзоева Л.

85

«Бастакори бењамто» (бахшида ба 105 - солагии зодрўзи оњангсоз, Њунарпешаи  халќии Тољикистон Зиёдулло Шањидї)

Суњбат

КДБЉ

02.05.

Шосаидова Ш.

86

«Боќї зи худ гузошт саду як хазинае» (бахшида ба зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Мирсаид Миршакар)

Мањфили адабї

КДБЉ

03.05.

Ањмадова Ш.

87

 «Минбари хабарњои навин» (бахшида ба Рўзи радио)

Суњбат

КДБЉ

04.05.

Азизова Г.

88

«Љоннисорони Ватан» (бахшида ба Иди Ѓалаба)

Субњи адабї, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

07.05.

Раупова Д.

89

«Шашмаќом - шоњасари безавол» (бахшида ба Рўзи шашмаќом)

Суњбат, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

09.05.

Муродова Х.

90

«Гулшани маърифат»

 Саёњати хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи  умумии шањри Душанбе

КДБЉ

13.05.

Шуъбаи хизматрасонї

91

«Суханвар» (бахшида ба 85 - солагии  зодрўзи Ходими шоистаи санъат, шоир Собир Султон)

Суњбат

КДБЉ

14.05.

Бобоева Х.

92

«Оила- шоњсутуни тарбия» (бахшида ба Рўзи байналмилалии оила)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

15.05.

Каримова Б.

93

«Талќингари дўстї» (бахшида ба 85 - солагии зодрўзи шоир Ўлмас Љамол)

Суњбат

КДБЉ

16.05.

Нозимова М.

94

«Дўсти вафодори ман»

Намоиши китобњои фаромўшшуда

КДБЉ

17.05.

Назаров Ф.

95

«Љавонон - пайрави пешвои миллат» (бахшида ба Рўзи љавонон)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

20.05.

Юсупова М.

96

«Муаррифгари мероси ниёгон» (бахшида ба рўзи осорхонањо)

Суњбат, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

21.05.

Пираева Х.

97

«Сарњади мо оњанин» (бахшида ба рўзи ќўшунњои сарњадї)

Суњбат

КДБЉ

23.05

Соибназарова С.

98

«Бибиљони ќиссагўй» (ёде аз шоири бачањо Гулчењра Сулаймонї)

Намоиши китобї, суњбат

КДБЉ

24.05.

Авѓонова Ш.

99

«Њамнишине бењ аз китоб махоњ»

Озмуни љумњуриявии «Библиомарафон»

КДБЉ

25 май-октябр

Раёсати китобхона

100

«Чашма чу шиша шаффоф»

Тезгўякњо

КДБЉ

27.05.

Азизова Г.

101

«Тавоно бувад њар кї доно бувад» (панду андарзи ниёгон)

Суњбат

КДБЉ

28.05.

Бобоева С.

102

«Аз А то Я»  

Бозї аз рўи китобњои шавќовар бо тарбиятгирандагони боѓчањо

КДБЉ

29.05.

Ањмадова Н.

103

«Пайки бањори кўдак»

Намоиши видеофилм аз чорабинињои китобхона

КДБЉ

30.05.

Толибов Ф.

104

«Кўдакон дунёи моанд» (бахшида ба Рўзи байналмилалии њифзи кўдакон)

Субњи адабї, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

31.05.

Одинабеков У.

105

«Носири барљаста» (бахшида ба 110 - солагии зодрўзи Нависандаи  халќии Тољикистон Рањим Љалил)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

03.06.

Ањмадова Ш.

106

«Об- муъљизаи табиат» (бахшида ба рўзи коркунони мелиоратсияи тољик)

Суњбат, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

04.06.

Давлатова Х.

107

 «Њунар давлати поянда»

Вохўрии  кормандони соњањои гуногун бо хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёна

КДБЉ

06.06.

Раёсати китобхона

108

«Китобхони бењтарин»

Озмуни љумњуриявї

КДБЉ

07 июн-сентябр

Раёсати китобхона

109

«Оташ шўхї надорад»

Суњбат

КДБЉ

10.06.

Ќамарова Л.

110

«Духтари оташ» аз рўи китоби Љалол Икромї

 Муњокимаи асар

КДБЉ

13.06.

Ѓарибмамадова Ш.

111

«Мењрофарин» (бахшида ба 65 -  солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Зулфия Атої)

Намоиши китобї

КДБЉ

14.06.

Ќаландарова Ш.

112

«Тољикистон- кишвари тифлони хушбахт»

Саёњати мактаббачагони  майдончањои солимгардонии назди МТМУ ш.Душанбе

КДБЉ

15.06.

Раёсати китобхона

113

 «Об - ќимматтар аз лаълу гуњар»

Вохўрии  адибон бо истироњаткунандагон, намоиши китобї, суњбат

Ноњияи Варзоб,

лагери «Зимчуруд»

17.06.

Раёсати китобхона, масъулони лагер

114

«Сад шукр кунам ба обу хоки Ватанам»

Мањфили адабї, намоиши китобї

Ноњияи Варзоб, лагери «Гулхан»

18.06.

Раёсати китобхона, масъулони лагер

115

«Моро љањон шиносад, бо номи Тољикистон»

Суњбат, намоиши кит­обї, вохўрии  ади­бон бо истироњаткунан­да­гон

Ноњияи Варзоб, лагери «Шарора»

19.06.

Раёсати китобхона, масъулони лагер

116

«Варзиш - гарави солимї»

Суњбат, намоиши кит­обї, вохўрии  ади­бон бо истироњаткунан­да­гон

Ноњияи Варзоб, лагери  «Орзу»

20.06.

Раёсати китобхона, масъулони лагер

117

 «Навбањори бехазон бошад, китоб»

 

Суњбат, намоиши кит­обї, вохўрии  ади­бон бо истироњаткунан­да­гон

Ноњияи Файзобод, лагери «Чилча»

21.06.

Раёсати китобхона, масъулони лагер

118

«Кї фаъол?»

Бо истифода аз бозичањои конструкторї

КДБЉ

24.06.

Раупова Д.

119

«Вањдат – кафили истиќлолият» (бахшида ба Рўзи Вањдати миллї)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

25.06.

Ѓарибмамадова Ш.

120

«Технологияи муосири иттилоотї дар раванди хизматрасонї ба хонандагон дар китобхона»

«Тањияи њисоботи омории байниидоравї» (Формаи №80 – а китобхона)

Семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

шањри Панљакент

 

26 -29.06.

Раёсати китобхона

121

«Љонварони хонагї» аз китоби Кобулмоњ Хуморикова

Хониши баланд

КДБЉ

 01. 07.

Бобоева Х.

122

«Оинаи мусаффои сухан» (бахшида ба Рўзи байналмилалии матбуот)

Намоиши васеи матбуоти даврї

КДБЉ

02.07.

Соибназарова С.

123

«Аркони сухан» (бахшида ба 155 - солагии зодрўзи шоир ва маорифпарвари тољик Тошхўља Асирї)

Суњбат

КДБЉ

03.07.

Ањмадова Н.

124

«Саёњат ба ќаъри уќёнус»

Намоиши видеофилм

КДБЉ

04.07.

Мирзоева Л.

125

«Кўдак, китоб ва китобхона»

Мизи мудаввар

КДБЉ

05.07.

Раёсати китобхона

126

«Танзим- баракатафзои  зиндагї» (бахшида ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон»)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

08.07.

Одинабеков У.

127

«Сию се сар савора»

Тезгўякњо

КДБЉ

09.07.

Муродова Д.

128

«Истиќлолият - хуршеди беѓуруби миллат»

Вохўрии  адибон бо истироњаткунандагон,  намоиши китобї

Ноњияи Варзоб,

лагери «Зимчуруд»

10.07.

Раёсати китобхона

масъулони лагер

129

«Ќимати мард бо илму њунар аст»

 

 

Суњбат, намоиши китобї, вохўрии  адибон бо истироњаткунандагон

Ноњияи Варзоб лагери «Гулхан»

11.07.

Раёсати китобхона

масъулони лагер

130

«Тољикистон- ватани мањбубам»

Суњбат, намоиши китобї, вохўрии  адибон бо истироњаткунандагон

Ноњияи Варзоб лагери «Шарора »

12.07.

Раёсати китобхона

масъулони лагер

131

 «Аз давлати тољикон санад монда китоб»

Суњбат, намоиши китобї, вохўрии  адибон бо истироњаткунандагон

Ноњияи Варзоб лагери  «Орзу»

13.07

Раёсати китобхона

масъулони лагер

132

«Кўдакї гулгуни зарринбол»

Суњбат, намоиши китобї, вохўрии  адибон бо истироњаткунандагон

Ноњияи Файзобод лагери «Чилча»

15.07.

Раёсати китобхона

масъулони лагер

133

 «Эй сорбон, оњиста рон»

Суњбат, намоиши китобї, вохўрї бо кормандони РБДА Љумњурии Тољикистон

КДБЉ

17.07.

Раёсати китобхона

 

134

«Лолаи боми бобо»- аз китоби Абдусаттор Рањмонї

Хониши баланд

КДБЉ

19.07.

Пираева Х.

135

«Биё бо њам бисозем»

Кори амалї

КДБЉ

22.07.

Соњибназарова С.

136

«Шинохт ва ёдгирї» (шаклњо,рангњо, ададњо)

Намоиши видеофилм

КДБЉ

24.07.

Толибов Ф.

137

«Технологияи муосири иттилоотї дар раванди хизматрасонї ба хонандагон дар китобхона»

«Тањияи њисоботи омории байниидоравї» (Формаи №80 – а китобхона)

Семинар - тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

ноњияи Рашт

24-27.07.

Раёсати китобхона

138

«Олими љўё» (бахшида ба 75 - солагии зодрўзи  доктори илми фалсафа Кароматулло Олимзода)

Суњбат

КДБЉ

25.07.

Азизова Г.

139

«Афрўзандаи илму маърифат» (бахшида ба 55- солагии зодрўзи нависанда Наљмиддин Салоњиддинзода)

Намоиши китобї, суњбат

КДБЉ

26.07.

Афѓонова Ш.

140

«Кони илму мањзани дониш»

Саёњати мактаббачагони  майдончањои солимгардонии назди МТМУ ш.Душанбе ба китобхона

КДБЉ

29.07.

Давлатова Х.

141

«Адиби хушзавќ»

Вохўрї бо Халифабобо Љумъазода, намоиши китобї

КДБЉ

31.07.

Ањмадова Н.

142

«Шоири хирадварз» (бахшида ба 95- солагии зодрўзи шоир Муњиддин Фарњат)

Суњбат

КДБЉ

05.08.

Одинабеков У.

143

«Варзиш- тањкимбахши дўстии халќњо»

 (бахшида ба Рўзи варзишгарон)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї,суњбат

КДБЉ

07.08.

Ѓарибмамадова Ш.

144

«Роњи оњан- роњи фатњу зафар»

(бахшида ба Рўзи кормандони роњи оњан)

Суњбат

КДБЉ

12.08.

Ањмадова Ш.

145

«Донию дарнамонї»

Муаммоњо

КДБЉ

14.08.

Нозимова М.

146

 «Шифобахш» (бахшида ба Рўзи кормандони соњаи тиб)

Намоиши китобї,  хулосаи библиографї

КДБЉ

15.08.

Толибов Ф.

147

«Дилнавозу дилнишин њар сатри ў» (бахшида ба 70 - солагии  зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Назрї Яздонї)

Суњбат

КДБЉ

16.08.

Ќамарова Л.

148

«Агар ногањ занад оташ забона»

Суњбат

КДБЉ

19.08.

Раёсати китобхона

149

«Кї зуд меёбад?» аз китоби «Чистонњо»

Чистонгўї

КДБЉ

21.08.

Мирзоева Л.

150

«Накўсиришт» (бахшида ба 90- солагии зодрўзи нависанда Пўлод Толис)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї,суњбат

КДБЉ

23.08.

Ќаландарова Ш.

151

«Тобистон» аз китоби Пўлод Толис

Муњокимаи асар

КДБЉ

26.08.

Назаров Ф.

152

«Технологияи муосири иттилоотї дар раванди хизматрасонї ба хонандагон дар китобхона»

«Тањияи њисоботи омории байниидоравї» (Формаи №80 – а китобхона)

Семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

ноњияи Восеъ

28-31.08.

Раёсати китобхона

153

«Пагоњ равам ба мактаб»

Саёњати тарбиятгирандагони  боѓча-кўдакистонњои ш.Душанбе ба китобхона

КДБЉ

29.08.

Шосаидова Ш.

154

 «Дониш- чароѓи аќл» (бахшида ба Рўзи дониш)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї, суњбат

КДБЉ

30.08.

Бобоева Х.

155

«Мунаќќиди барљаста» (бахшида ба 70- солагии зодрўзи нависанда, Корманди шоистаи Тољикистон Мирзо Шукурзода)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

31.08.

Каримова Б.

156

«Хуршеди тобонам, китоб » (бахшида ба Рўзи китоб)

Субњи адабї, намоиши китобњо, суњбат

КДБЉ

02.09.

Нозимова М.

157

«Чалпак пазад, чапак зан»

Тезгўякњо

КДБЉ

03.09.

Соибназарова С.

158

«Њамрози кўдакон»

Вохўрї бо кормандони рўзномаи «Ворисони Сомониён»

КДБЉ

04.09.

Юсупова М.

159

«Истиќлолият гавњари ќимматбањо» (бахшида ба Рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон)

Суњбат, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

06.09.

Афѓонова Ш.

160

«Модарнома»  аз  шеърњои Лоиќ Шералї

Мањфили шеърхонї

КДБЉ

10.09.

Пираева Х.

161

«Њаками њаќиќатгўй» (бахшида ба 90- солагии зодрўзи  доктори  илми филология Љонон Бобокалонова)

Суњбат

КДБЉ

13.09.

Бобоева С.

162

«Соњиби ашъори оламшумул»  (бахшида ба 475-солагии зодрўзи шоири классик Абдулќодири Бедил)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

16.09

Ањмадова Н.

163

«Мо тозабањори гулнисори ватанем»

Бозї бо истифодаи бозичањо

КДБЉ

18.09.

Давлатова Х.

164

«Гавњарсухан» (бахшида ба 110- солагии Нависандаи халќии Тољикистон Љалол Икромї)

Намоиши китобї

КДБЉ

19.09.

Раупова Д.

165

 «Замири Рўдакї кони сухан буд»

(бахшида ба Рўзи Рўдакї)

Мањфили адабї, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

20.09.

Азизова Г.

166

«Тољикистон- макони манзарањои сабз» (бахшида ба Рўзи байналмилалии туризм)

Намоиши китобї, суњбат

КДБЉ

24.09.

Нозимова М.

167

«Технологияи муосири иттилоотї дар раванди хизматрасонї ба хонандагон дар китобхона»

«Тањияи њисоботи омории байниидоравї» (Формаи №80 – а китобхона)

Семинар- тренинг бо кормандони китобхонањои бачагона ва мактабї

ноњияи Ванљ

25-28.09.

Раёсати китобхона

168

«Бишнав аз най…» (бахшида ба таљлили  мавлуди нобиѓаи башар Мавлоно  Љалолуддини Румї)

Мањфили шеърхонї, намоиши китобї

КДБЉ

27.09.

Бобоева Х.

169

 «Мусиќї- навои руњнавоз» (бахшида ба рўзи байналмилалии мусиќї)

Суњбат, намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

30.09.

Ѓарибмамадова Ш.

170

«Љањон гар зар бувад, заргар муаллим» (бахшида ба Рўзи омўзгорон)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

02.10.

Муродова Х.

171

«Забон- њастии миллат» (бахшида ба Рўзи забони давлатї)

Мањфили шеърхонї, суњбат, намоиши китобї,хулосаи библиографї

КДБЉ

03.10.

Шосаидова Ш.

172

«Њар куљо буд Вализода, сухан буд он љо» (бахшида ба 110- солагии зодрўзи шоир, Њофизи халќии Тољикистон Сайдалї Вализода)

Суњбат

КДБЉ

04.10.

Бобоева С.

173

«Зиндаву љовид монд…» (бахшида ба 80- солагии зодрўзи актёри театру кино, Њунарпешаи халќии Тољикистон Мањмудљон Воњидов)

Суњбат, вохўрї

КДБЉ

07.10.

Ањмадова Ш.

174

 «Фалак- мероси фарњанги миллї» (бахшида ба Рўзи фалак)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

08.10.

Нозимова М.

175

«Бузурге аз як дењаи кўчак» (бахшида ба 125- солагии зодрўзи гурўѓлихон, Њунарпешаи халќии Тољикистон Њикмат Ризо)

Суњбат

КДБЉ

10.10.

Пираева Х.

176

«Фарњанг пайвандгари кишварњо»

Суњбат

КДБЉ

14.10.

Назаров Ф.

177

«Њама мењри замин дар Мењргон аст» (бахшида ба иди Мењргон)

Мањфили адабї,намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

16.10.

Ањмадова Н.

178

«Махзани донишу хирад»

Саёњати хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи  умумии шањри Душанбе

КДБЉ

18.10.

Одинабеков У.

179

«Сўхтор хатар аст»

Суњбат

КДБЉ

23.10.

Муродова Д.

180

«Гўшвора» аз китоби Кароматуллои Мирзо

Хониши баланд

КДБЉ

25.10.

Ќамарова Л.

181

«Нон њам нону нонреза њам нон»

Суњбат

КДБЉ

28.10.

Каримова Б.

182

«Нашрияи мардумї» (бахшида ба 90- солагии рўзномаи «Народная газета»)

Намоиши васеи матбуоти даврї

КДБЉ

29.10.

Мирзоева Л.

183

«Номи некаш доимо дар ёдњо» (бахшида ба 80- солагии зодрўзи нависанда ва шоир, љоизадори љоизаи ба номи С. Айнї Бањром Фирўз)

Намоиши китобї

КДБЉ

30.10.

Авѓонова Ш.

184

«Мањфилоро» (бахшида ба 55 - солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Фарзона)

Намоиши китобї, суњбат

КДБЉ

01.11.

Юсупова М.

185

«Конститутсия - муќаддасоти миллат» (бахшида ба Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

04.11.

Соибназарова С.

186

«Театр- тарбиятгари маънавї» (бахшида ба 90- солагии таъсисёбии театри тољик)

Суњбат

КДБЉ

06.11.

Ќаландарова Ш.

187

«Љомї он офтоби нуронї»  (бахшида ба 605 - солагии зодрўзи шоир ва донишманди форсу тољик Абдурањмони Љомї)

Намоиши китобї

КДБЉ

07.11.

Муродова Х.

188

«Милитсия - њомии љомеа» (бахшида ба Рўзи кормандони милитсия)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

КДБЉ

08.11.

Ѓарибмамадова Ш.

189

«Минбари эљодкорони наврас»

Вохўрї бо кормандони нашрияи «Ѓунчањои Ватан»

КДБЉ

11.11.

Ањмадова Ш.

190

«Вафодор» аз китоби тозанашри нависанда Муњаббати Юсуф

Конфронси хонандагон

КДБЉ

12.11.

Давлатова Х.

191

«Њаќиќати талх»- аз китоби Бањром Фирўз

Хониши баланд

КДБЉ

13.11.

Азизова Г.

192

«Пешвои миллат- ифтихори миллат» (бахшида ба таљлили Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон)

Мањфили адабї, намоиши китобї

КДБЉ

14.11.

Шосаидова Ш.

193

«Санади сарнавиштсоз» (бахшида ба љашни Иљлосияи XVI – уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон)

Намоиши китобї, хулосаи библиографї

   КДБЉ

15.11.

Юсупова М.

194

«Олими забардаст» (бахшида ба 80-солагии доктори илми таърих Рањим Масов)

Вохўрї, намоиши

китобї

КДБЉ

18.11.

Назаров Ф.

195

«Олими китобдор» (бахшида ба 55 - солагии зодрўзи фарњангшинос, библиограф, номзади илми таърих  Ќурбоналї Бўриев)

Вохўрї, намоиши китобї

КДБЉ

19.11.

Пираева Х.

196

«Зубдаи љодаи илму адаб» (бахшида ба 95 - солагии зодрўзи Ходими шоистаи илми Тољикистон Соњиб Табаров)

Суњбат

КДБЉ

20.11.

Нозимова М.

197

 «Парчам- рамзи шарафмандї» (бахшида ба Рўзи Парчами давлатии  Љумњурии  Тољикистон)

Субњи адабї, намоиши китобї

  КДБЉ

22.11.

Толибов Ф.

198

«Аз сўхтор эњтиёт»

Тайёрї ба зимистонгузаронї

КДБЉ

25.11.

Раёсати китобхона

199

«Маорифпарвари барљаста» (бахшида ба 65 - солагии зодрўзи фолклоршинос, профессор Равшан Рањмонї)

Суњбат, намоиши китобї, вохўрї

КДБЉ

27.11.

Ањмадова Н.

200

«Чакан- олами наќшу нигор»

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

28.11.

Бобоева Х.

201

«СПИД – бемории марговар» (бахшида ба Рўзи умумиљањонии мубориза бар зидди бемории СПИД)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

29.11.

Соибназарова С.

202

«Дунёи китоб»

Саёњати хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи  умумии шањри Душанбе

КДБЉ

03.12.

Муродова Д.

203

«Сарояндаи беназир» (бахшида ба 70 - солагии зодрўзи Њунарпешаи халќии Тољикистон Мирзоватан Миров )

Суњбат

КДБЉ

05.12.

Бобоева С.

204

«Њуќуќи инсон- арзиши муњими тамаддуни љањонї» (бахшида ба Рўзи байналмилалии њуќуќи инсон)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

09.12.

Ѓарибмамадова Ш.

205

«Заифкунандаи бунёди љомеа»(бахшида ба ў Рўзи байналмилалии мубориза бо коррупсия)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

10.12.

Каримова Б.

206

«Кор бо компютер»

Намоиши китобї, суњбат

КДБЉ

13.12.

Толибов Ф.

207

«Бозї мењнати кўдак»

Бозї бо истифодаи бозичањо

КДБЉ

17.12.

Юсупова М.

208

«Тарѓибгари маърифат» (бахшида ба 110 - солагии зодрўзи  фолклоршинос Лутфулло Бузургзода)

Суњбат

КДБЉ

20.12.

Ќамарова Л.

209

«Дарёдил» (бахшида ба 75- солагии зодрўзи Шоири халќии Тољикистон Сайидалї Маъмур)

Суњбат, намоиши китобї

КДБЉ

23.12.

Муродова Х.

210

«Зиннати сањнаи театр» (бахшида ба 85-солагии зодрўзи Њунарманди хизмат­нишондодаи Тољикистон Фотима Ѓуломова)

Суњбат

КДБЉ

25.12

Одинабеков У.

211

«Чароѓи абадї» (бахшида ба 120- солагии арбоби давлатї, Ќањрамони  Тољикистон Шириншоњ Шоњтемур)

Суњбат

КДБЉ

27.12.

Шосаидова Ш.

212

«Соли наву пайѓоми нав»

Чароѓаки солинавї

КДБЉ

30.12

Раёсати китобхона

ШУЪБАИ ИЛМЇ - МЕТОДЇ   ВА МАЪЛУМОТДИЊИЮ  БИБЛИОГРАФЇ

дар назди кормандони шуъба вазифањои нав мегузорад. Кормандони шуъба дар тањќиќи чунин масоил кўшиш ба харљ медињанд:

            1.Расонидани ёрии методию амалї ба китобхонањои  бачагона  ва мактабии  шањру  ноњияњои љумњурї.

            2.Тањия ва таснифи картотекањои фардї, мавзўї ва рўйхатњои  адабиёт бахшида ба санањои муњими таърихї  ва љашнворањо дар соли 2019.

            3.Тањрири дастгоњи маълумотию библиографї.

            4.Созмондињии хадамоти маълумотию библиографї.

            5.Омўзиш ва тарѓиби нашрњои иттилоотии шуъба.

6.Тањияи  сенарияи семинарњо дар мавзуъњои гуногун  барои китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабї.

            7.Такмили дастгоњи маълумотдињї библиографии шуъба.

          8.Гузаронидани семинар, семинар-тренингњо бо китобдорони китобхонањои бачагона ва мактабии Љумњурии Тољикистон.

          9.Омўзиши хусусиятњои хоси љорї намудани техника ва технологияи нави китобдорї (компютер, барномаи ИРБИС).

            10.Иљрои маълумотномањо бо назардошти талабу дархост  ба гуруњњои гуногуни хонандагон.

            11.Тањлили њисоботу наќшањои кории  китобхонањои бачагонаю шањру ноњияњои љумњурї.

 

 

Нашрњои чопии Китобхона

 

Номгўи тадбирњо

Шакли тадбирњо

Макон

Таърихи рўз

Шахсони масъул

 «Кашшофи падидањои умедбахш» - бахшида ба Фестивали «Њафтаи китоби кўдакон» 

Дастури таълимї - мето­дї

КДБЉ

Феврал

Кормандони китобхона

«Ќатрае аз бањри Ватан, дењи ман» - бахшида ба солњои 2019 -2021 «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї»

Дастури методї

КДБЉ

Давоми сол

Кормандони китобхона

«Ќањрамони маѓлубнопазир» бахшида ба варзишгар Саймањмуд Мањмадрасулов

Силсилаи фарњанг

КДБЉ

Давоми сол

Кормандони китобхона

«Нурафзо» бахшида ба НБО-и Роѓун

Дастури методї

КДБЉ

Давоми сол

Кормандони китобхона

 «Донї, дар намонї»

Пурсишнома

КДБЉ

Давоми сол

Кормандони китобхона

«Оё медонед?»

Маљмўа

КДБЉ

Давоми сол

 Кормандони китобхона

 

ТАРБИЯИ КАДРЊО

 

Барои баланд бардоштани донишу малакаи  касбї раёсати китобхона иљрои чунин корњоро зарур мешуморад:

1.Баргузории семинар - тренингњо бо  кормандони  китобхонањои бачагона ва мактабї.

            2.Ба роњ мондани такмили ихтисоси кормандони китобхона.

            3.Љорї намудани муњлати 1 - моњаи коромўзї дар шуъбањои китобхона.

4.Омўзонидани кормандони китобхона бо техника ва технологияи муосири китобдорї.

5.Гузаронидани  Шўрои китобхона.

            6.Ќабули кормандони нав.

 

Раиси КДБЉ 

ба номи Мирсаид Миршакар                                                                                                   Њ. Сафаров

 


Мирсаид Миршакар

Мирсаид Миршакар 5-майи соли 1912 дар махаллаи Синдеви нохияи Шугнони ВМКБ чашм ба олами хасти кушодааст. Соли 1993 дар синни 81 солаги вафот кардааст.

Шарикони мо!

© 2012 Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар  |  Ҳамаи ҳуқуқи муаллиф маҳфуз аст
    Phone: [+ 992 37] 227-47-26  |  E-mail: info@mypage.tj  |  -- Designed by: Dodikhudoev Parviz